Voordelen

Dotatie stomamateriaal per 3 maanden
Nieuwe regeling bedeling stomamateriaal op 1 april 2021: Kijk hier

Sociale correctie op huisvuil

Ziek zijn kost een zak ! Patiënten met stoma, nierdialyse, incontinentie produceren omwille van medische redenen meer afval. Sommige steden en gemeenten voorzien een sociale correctie om tegemoet te komen aan deze mensen .

StomaVlaanderen:

De Rechtenverkenner:

  • premies en andere voordelen op het vlak van onderwijs, arbeid, wonen, welzijn, energie …
  • voor kwetsbare groepen: ouderen, chronisch zieken, personen met een handicap, werkzoekenden, …
  • door verschillende overheden: federale, Vlaamse, provinciale en lokale overheid

Kankerfonds

Er zijn nog altijd kankerpatiënten voor wie de zorgkosten problematisch zijn. Het Kankerfonds van Kom op tegen Kanker kan hen steun toekennen, op basis van criteria als gezinsinkomen, andere tussenkomsten, en de verhouding tussen minimale medische oplegkosten en inkomen.

Verhoogde tegemoetkoming

Personen met een laag inkomen hebben recht op de verhoogde tegemoetkoming.
Zij betalen minder voor gezondheidszorg en hebben nog andere financiële voordelen.

Kinderbijslag

De 6de Staatshervorming heeft de bevoegdheid over de kinderbijslag overgedragen naar de deelentiteiten.
Voor Vlaanderen kan je terecht bij “Fons”, voor Wallonië bij “Famiwal”, Brussel bij “Famiris” en Oostkanton via “Ostbelgien”

Autogordel-vrijstelling

Het kan zijn dat uw huid verbrand is door bestraling of de gordel drukt op uw stomazakje, dan is het misschien mogelijk om een vrijstelling te bekomen voor het dragen van een autogordel.

Sociaal gas- en elektriciteitstarief (met de energieleveranciers)

  • Een gunstiger tarief dan het normale tarief toegekend aan personen of gezinnen die behoren tot bepaalde categorieën.
  • het wordt 2 maal per jaar vastgesteld door de CREG – Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas – (http://www.creg.be) op basis van de laagste commerciële tarieven van de leveranciers van elektrici-teit en aardgas.
  • is bij alle energieleveranciers of distributienetbeheerders hetzelfde en deze zijn verplicht het sociaal tarief toe te kennen aan de rechthebbenden.
  • u betaalt geen huur voor uw elektriciteit- of aardgas-meter als u recht heeft op sociaal tarief.

Maximumfactuur

  • De maximumfactuur (MAF) is een financiële beschermingsmaatregel die de jaarlijkse medische kosten voor gezinnen tot een plafondbedrag beperkt.
  • Zodra de uitgaven voor geneeskundige zorg in de loop van het kalenderjaar dit plafondbedrag bereiken, krijgt een gezin voor de daaropvolgende verstrekkingen het remgeld volledig terugbetaald.

Derde betalingsregeling

Dankzij de derdebetalersregeling betaalt u alleen uw deel van de kosten aan de zorgverlener (arts, tandarts, kinesitherapeut, apotheker, enz.).

Verhoogde tegemoetkoming

Dankzij de verhoogde tegemoetkoming zijn raadplegingen, geneesmiddelen, hospitalisatie, enz. goedkoper. In bepaalde gevallen hebt u daarop automatisch recht. In andere gevallen moet u daarvoor bij uw ziekenfonds een aanvraag indienen.

Globaal medisch dossier

Uw huisarts begeleidt u bij het beheer van uw gezondheid. Door een globaal medisch dossier (GMD) te openen bij uw huisarts, maakt u een betere individuele begeleiding en een beter overleg tussen de artsen mogelijk. Via de preventiemodule kan u preventief aan uw gezondheid werken. Bovendien geniet u van een hogere terugbetaling voor een raadpleging of bezoek bij uw huisarts.

Sociale kaart

De Sociale Kaart is een online toepassing die een overzicht biedt van de diensten, organisaties en voorzieningen uit de welzijns- en gezondheidssector in Vlaanderen en Brussel.
Bent u op zoek naar bepaalde hulpverlening (arts, kinderopvang, ouderenzorg, ….)? Dan kunt u via de Sociale Kaart uitzoeken bij welke organisatie in uw buurt u hiervoor terecht kunt. U moet steeds met de de organisaties en voorzieningen zelf contact op te nemen om een beroep te kunnen doen op de hulpverlening. Zoeken kan via de invulvelden op de homepagina of via de uitgebreide zoekmodule.
De Sociale Kaart wordt beheerd door het departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (WVG) van de Vlaamse overheid.

Vermindering inzake personenbelasting.
Is niet rechtstreeks gerelateerd aan een specifieke aandoening of gezondheidsproblemen.  Wie ofwel meer dan 1 jaar arbeidsongeschikt is,  dus invaliditeitsvergoeding ontvangt van het ziekenfonds, kan deze vermindering genieten. (vanaf 1 januari van het aanslagjaar dat volgt op de datum van de erkenning = attest ) of wie via het FOD Sociale zekerheid, tegemoetkomingen aan personen met een handicap,  een vermindering van het verdienvermogen heeft gekregen van 66% .  Belangrijk is wel dat de vaststelling gebeurt voor de leeftijd van  65 jaar.  Wie deze erkenning krijgt (voor onbepaalde duur en vastgesteld voor de leeftijd van  65 jaar) kan de vermindering van de personenbelasting ook na 65 jaar verder genieten.  Dus item zwaar handicap dient nu ook na  65 jaar aangevinkt te worden.  Wie een invaliditeitsuitkering geniet van het ziekenfonds, krijgt op het moment van de oppensioenstelling een eenmalig attest erkenning 66%.