Globaal medisch dossier

Uw huisarts begeleidt u bij het beheer van uw gezondheid. Door een globaal medisch dossier (GMD) te openen bij uw huisarts, maakt u een betere individuele begeleiding en een beter overleg tussen de artsen mogelijk. Via de preventiemodule kan u preventief aan uw gezondheid werken. Bovendien geniet u van een hogere terugbetaling voor een raadpleging of bezoek bij uw huisarts.

Wat is een GMD?

Uw globaal medisch dossier (GMD) bevat al uw medische gegevens (operaties, chronische ziekten, lopende behandelingen, enz.).

Wat zijn de voordelen?

 
Een GMD beperkt het bedrag van het persoonlijk aandeel dat u moet betalen voor een raadpleging van uw huisarts, in zijn kabinet:
  • tot 1 EUR voor de rechthebbenden op de verhoogde tegemoetkoming
  • tot 4 EUR voor de patiënten die geen recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming.

Het GMD leidt daarnaast tot een vermindering met 30 % van het persoonlijk aandeel dat u moet betalen voor een huisbezoek, indien u minimum 75 jaar en/of chronisch ziek bent.
   

Wat is de preventiemodule van het GMD?

 
Als u tussen 45 en 75 jaar bent, kan de huisarts die uw GMD beheert 1 keer per jaar met u, op basis van een checklist, overlopen welke preventieve gezondheidsmaatregelen voor u nuttig kunnen zijn. Deze preventiemodule maakt deel uit van het GMD. Een andere huisarts die deel uitmaakt van dezelfde huisartsengroepering (groepering door ons geregistreerd) kan dat ook.
   

Hoeveel kost een GMD?


Het GMD en de preventiemodule zijn gratis. U betaalt een bepaald bedrag aan uw huisarts (30,00 EUR voor het GMD (vanaf 1/2/2015) en 10,80 EUR eventueel voor de preventiemodule (vanaf 1/1/2014), maar uw ziekenfonds betaalt die bedragen volledig terug. Indien u aan uw huisarts vraagt om de derdebetalersregeling toe te passen, dan kan die dat niet weigeren.
 

Hoe een GMD of een preventiemodule aanvragen?

 
Tijdens uw volgende raadpleging in het kabinet van uw huisarts of tijdens een huisbezoek, vraagt u om een GMD te openen.
Als de patiënt niet in staat is om dat zelf te vragen, kunt u als familielid of nabestaande de opening van een GMD in zijn plaats aanvragen.
Vanaf 1 januari van het jaar dat u 45 wordt tot 31 december van het jaar dat u 75 wordt, kan u uw huisarts vragen naar een preventiemodule. Dit kan samen met een aanvraag of verlenging van het GMD zijn maar ook bij een andere raadpleging of bezoek.  
 

Wat als u een andere arts raadpleegt?

  
Als de arts die u raadpleegt niet de arts is die uw GMD beheert (of een arts van dezelfde groepering), dan hebt u geen recht op de hogere terugbetaling. Uitgezonderd als deze andere arts toegang heeft tot de gegevens van uw GMD en als hij daarvoor uw toestemming heeft.

Als u een andere arts raadpleegt, vraag hem dan om de nuttige informatie door te sturen naar uw huisarts om uw dossier te vervolledigen.

Wat als u van huisarts verandert?

U kan op elk ogenblik van huisarts veranderen. Zeg aan uw nieuwe huisarts dat u verkiest dat hij voortaan uw GMD beheert. Hij zal dan zelf alle stappen zetten bij zijn confrater voor de overdracht van uw dossier.

Hoe lang geeft een GMD recht op een hogere terugbetaling?

 
De hogere terugbetaling als voordeel van een GMD blijft geldig tot het einde van het 2e kalenderjaar dat volgt op het jaar van de opening of verlenging ervan. Een GMD geopend op 21 januari 2014 geeft bv. dus recht op een hogere terugbetaling tot 31 december 2016. Als dit GMD wordt verlengd tijdens 2015, geldt de hogere terugbetaling bv. dus tot 31 december 2017.

Het GMD kan jaarlijks verlengd worden. Dit gebeurt automatisch door uw ziekenfonds indien tijdens het betrokken jaar een raadpleging of bezoek plaatsvond bij uw huisarts. De verlenging kan ook zelf als prestatie worden aangerekend door uw huisarts. U betaalt voor deze verlenging een bepaald bedrag (29,98 EUR op 1/1/2014) aan uw huisarts, maar uw ziekenfonds betaalt dit bedrag volledig terug.