West-Vlaanderen

Alveringem
1. Aan incontinentie-, stoma- en nierdialysepatiënten, gedomicilieerd in de gemeente Alveringem,
wordt op voorlegging van een door de behandelende arts afgeleverd attest ter zake, een sociale correctie
naar aanleiding van het invoeren van het diftarsysteem toegekend.
Art. 2. Deze bestaat uit een diftartussenkomst van € 25 per jaar voor het compenseren van kosten voor verwijderen van het afvalmateriaal.
Art. 3. Deze tussenkomst wordt in de loop van december van het jaar rechtstreeks gestort op de diftarrekening die correspondeert met het adres van de rechthebbende.
Art. 4. Deze tegemoetkoming kan per aanvrager maar voor één van voornoemde gevallen/aandoeningen
toegekend worden. De aanvraag dient jaarlijks te gebeuren met aanvraagformulier.
Het gemeentelijk reglement kunt U raadplegen op onze website www.alveringem.be

Anzegem

personen, gedomicilieerd in de gemeente, met incontinentie- of stomaproblemen gestaafd door een medisch attest:
20 gratis grote gewone restafvalzakken of 20 restafvalzakken voor niet-gezinnen.
In antwoord op uw vraag verwijzen wij u graag naar onze regeling terzake via volgende link: http://www.anzegem.be/sites/anzegem/files/media/kostprijs_afvalzakken.pdf

Ardooie
Avelgem
Het spijt me, maar in Avelgem bestaan deze tegemoetkomingen niet.

Beernem
Hierbij laat ik u weten dat in Beernem geen tegemoetkoming voorzien is op huisvuil voor personen
die om medische redenen meer afval produceren.

Blankenberge
Naar aanleiding van uw mailtje betreffende info over toelagen/premies voor stoma-patiënten in de stad Blankenberge, verwijs ik u graag door naar de website van het Sociaal Huis Blankenberge: 
http://www.sociaalhuisblankenberge.be/sociaalhuis/
40 gratis zakken

Bredene
Bij ons kunnen inwoners van Bredene, die de medische pathologie hebben hiervoor, mits afgifte van een medisch attest, jaarlijks 2 pakken huisvuilzakken gratis krijgen.
Een aanvraagformulier kan verkregen worden via onze gemeentelijke sociale dienst, of via de website http://www.bredene.be/eloket.asp?Pid=8

Brugge
De info i.v.m. gratis huisvuilzakken voor inwoners van de stad Brugge vindt u via volgende link :
http://www.brugge.be/gratis-huisvuilzakken
2 x 20 zakken van 75 l gratis of 4 x 20 zakken van 40l gratis
Damme
Het stadsbestuur van Damme verschaft vanaf 1 januari 2014 alleen nog gratis huisvuilzakken aan onthaalouders aangesloten bij Kind&Gezin. Alle andere tussenkomsten zijn vanaf dit jaar geschrapt.
Daarbij bevinden zich onder meer de personen die een medisch attest inzake incontinentie.
De Haan
Ons bestuur heeft beslist om niet in te gaan op uw vraag om gratis afvalzakken ter beschikking te stellen van stoma-patiënten.
Onze gemeente heeft ook niet opgenomen in het Algemeen Politiereglement dat stoma-patiënten
aanspraak maken op gratis afvalzakken!!??

De Panne

Deerlijk
In de gemeente Deerlijk bestaat er een tegemoetkoming. Jaarlijks wordt bij aankoop van één pak (20 stuks)
grote restafvalzakken één dergelijk pak of bij aankoop voor een waarde van 25 EUR zijnde twee pakken (20 stuks/pak) kleine restafvalzakken twee dergelijke pakken gratis ter beschikking gesteld van personen, gedomicilieerd in de gemeente,met incontinentie of stomaproblemen.
Dentergem
Er bestaat vanuit het O.C.M.W. van Dentergem een tegemoetkoming in de kosten afvalbeheer voor stomapatiënten.
Wat
Rechthebbenden ontvangen per trimester 1 rol kleine gele restafvalzakken. Deze worden afgehaald bij de Sociale Dienst
van het O.C.M.W.
Voor wie
Het O.C.M.W. kan aan ieder stomapatiënt die de leeftijd van 18 jaar bereikt heeft en die niet continu in een instelling verblijft
een toelage verlenen.
Voorwaarden
De stomapatiënt dient gedomicilieerd te zijn in de gemeente Dentergem en er ook regelmatig verblijven.
De aanvrager dient per trimester een doktersvoorschrift of attest van de thuiszorgwinkel of apotheek voor te leggen
met de vermelding van het noodzakelijke stomamateriaal voor desbetreffende periode.
Hoe dient u een aanvraag in tot het bekomen van een tegemoetkoming in de kosten voor afvalbeheer
voor stomapatiënten
Aanvragen vergezeld van een attest kunnen worden ingediend bij het O.C.M.W. , Kasteeldreef 1, 8720 Dentergem.
De maatschappelijk werkster onderzoekt uw aanvraag.
Zie onderstaande link
http://www.ocmwdentergem.be/nl/OCMW/pages/tegemoetkoming-afvalbeheer-stomapatiënten
Diksmuide
Hieronder vindt u het antwoord die ik ontving van het Sociaal huis inzake de tegemoetkoming. 
Mocht u bijkomende brochures wensen dan vraagt u die best aan bij mevr Hanne Pil (sociaal.huis@ocmw.diksmuide.be)
50 gratis huisvuilzakken (groot formaat) 
Gistel
Stomapatiënten of personen met incontinentie die thuis verzorgd worden, krijgen gratis twee rollen vuilniszakken. Ook wie aan thuisdialyse doet, heeft hier recht op.  U ontvangt de vuilniszakken nadat een arts het aanvraagformulier heeft ingevuld.
Deze gratis vuilniszakken kunnen enkel in het administratief centrum bij de onthaaldienst of de dienst burgerzaken opgehaald worden.

Harelbeke
U vindt de regeling op volgende link:
http://www.harelbeke.be/producten/huisvuilzakken-voor-personen-met-incontinentie-en-pasgeboren-babys
 1 pak gratis zakken

Heuvelland
de premie voor tegemoetkoming van incontinentie en stoma patiënten  is afgeschaft sinds 30.12.2013

Hooglede
1 rol gratis mits attest

Houthulst
In de gemeente Houthulst bestaat geen dergelijke regeling.

Ichtegem
Tot onze spijt moeten we u meedelen dat de gemeente Ichtegem geen reglement heeft waarin een tegemoetkoming voor stomapatiënten beschreven staat. 

Ieper

Ingelmunster
In Ingelmunster kan iedereen die voldoet aan de volgende voorwaarden 4 keer per jaar een rol kleine huisvuilzakken ophalen in het Sociaal Huis :
–          Doktersbewijs inzake incontinentie, dat jaarlijks moet vernieuwd worden of
–          In budgetbeheer- of begeleiding zijn bij het OCMW (na financieel onderzoek) of
–          Recht hebben op leefloon of equivalent leefloon 
Izegem
Bij incontinentie, stomadragers en thuisdialyse gratis huisvuilzakken : 1 maal per jaar
Patiënten hebben recht op 2 rollen grote huisvuilzakken of 4 kleine huisvuilzakken

 • INCONTINENTIE: 2 documenten kunnen voorleggen .
  – Attest in te vullen door de huisarts
  ( document afhalen in sociaal huis of afprinten vanuit de website sociaalhuis.izegem.be )
  – Bewijs van aankoop incontinentiemateriaal voor een minimumbedrag van 450 euro.
  ( gerekend zonder de korting)  Medisch materiaal telt niet mee.
 • STOMA: enkel attest van de huisarts
 • THUISDIALYSE: enkel attest van de huisarts.

Jabbeke
Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 17 februari 2014 uw vragen met betrekking tot de in hoofding vermelde aangelegenheid besproken. 
Er bestaat geen regeling om gratis huisvuilzakken uit te delen aan een specifieke doelgroep.  Er is wel een gemeentelijke tegemoetkoming voor herbruikbare luiers en herbruikbaar incontinentiemateriaal.

Knokke-Heist
Tot onze spijt moet ik u meedelen dat er in de gemeente Knokke geen tegemoetkoming is voor de extra aankoop van huisvuilzakken voor mensen met incontinentieproblemen.
Koekelare

Koksijde

Kortemark
Voor de actie neem je best contact op het OCMW van Kortemark,
Hospitaalstraat 31 tel. 051/57 55 75 – 20 euro voor de gerechtigden

Kortrijk
OMSCHRIJVING
Personen die leven met chronische incontinentie of chronische stoma kunnen jaarlijks van de stad Kortrijk 30 gratis huisvuilzakken bekomen. Om recht te hebben op deze gratis huisvuilzakken moet voldaan worden aan volgende voorwaarden: • Gedomicilieerd zijn in Kortrijk; • Niet verblijven in een rust- en verzorgingstehuis; • Leven met chronische incontinentie of chronische stoma.
AANVRAAG
• Het verkrijgen van de gratis huisvuilzakken moet aangevraagd worden via het aanvraagformulier. Dit kan je verkrijgen via de website van Stad Kortrijk http://www.kortrijk.be/producten/gratis-huisvuilzakken
Kuurne
In Kuurne hebben wij een gemeentelijke toelage gezondheidszorgen.
Personen kunnen een toelage verkrijgen van 45 euro wanneer ze:
– thuis wonen en aan blijvende incontinentie lijden;
– of thuis aan nierdialyse doen;
– of stomapatiënt zijn;
– of een gelijkaardige aandoening hebben.
Ze moeten op 1 januari van het jaar waarin ze de aanvraag doen, in Kuurne gedomicilieerd zijn.
Ze moeten ook thuis verblijven en niet bestendig in een instelling of rust-en verzorgingstehuis wonen.
U kan het reglement van deze toelage en het aanvraagformulier vinden op de website van het
Sociaal Huis: www.sociaalhuiskuurne.be – Digitaal Loket – Sociale Toelagen –
Toelage voor incontinentie, stoma of nierdialyse thuis.
Langemark-Poelkapelle
Nee, dit is momenteel niet voorzien maar het kan zeker dat u een vraag richt naar het CBS om dit alsnog te overwegen.

Ledegem
Met ingang van 1 januari 2007 worden jaarlijks 10 huisvuilzakken voor restafval van 30 liter gratis ter beschikking gesteld : – aan gezinnen waarvan een lid voorkomt in het bestand van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en    tegelijk recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in   toepassing van het Koninklijk Besluit van 16 april 1997 (WIGW-voorkeurtarief) ; – aan gezinnen die genieten van het “Omnio-statuut” ; – aan gezinnen met een kinderlast gelijk aan minstens 3 equivalenten ; – aan onthaalmoeders, op voorwaarde dat een erkenning door een bevoegde instantie wordt voorgelegd ; – aan personen die gerechtigd zijn op een materiaalkostenforfait (incontinentieforfait).

Lendelede
De gevraagde informatie kunt u terugvinden op onze website op onderstaande pagina’s:
http://www.lendelede.be/leven-en-welzijn/ocmw/thuiszorgdiensten/tegemoetkoming-huisvuilzakken
http://www.lendelede.be/producten/tegemoetkoming-huisvuilzakken om de 6 maanden een rol vuilzakken! 

Lichtervelde
In Lichtervelde is er een financiële tegemoetkoming voor de aankoop van vuilzakken voor personen die lijden aan incontinentie of die nier- of stomapatiënt zijn. Zij kunnen jaarlijks een bedrag van 20€ krijgen.
Het volstaat een doktersattest met melding daarvan te bezorgen aan de balie van het Sociaal Huis (Statiestraat 80). We vragen tegelijk eveneens een klevertje van de mutualiteit + het rekeningnummer (en naam rekeninghouder) waarop de tegemoetkoming kan worden gestort.
Opgelet: mensen met incontinentie kunnen deze tegemoetkoming jaarlijks ontvangen, maar dienen dan ook jaarlijks een doktersattest te bezorgen. Na goedkeuring door de OCMW-raad wordt de storting uitgevoerd.

Lo-Reninge
Te Lo-Reninge hebben we een subsidiereglement voor incontinentiemateriaal.
Dit is terug te vinden op www.lo-reninge.be onder de rubriek milieu – subsidies.
80 euro per jaar met attest 

Menen
In Menen bestaat er een algemene gemeentebelasting maar er is geen vermindering of tegemoetkoming voorzien voor personen die om medische redenen meer afval produceren. Er is enkel een vermindering voorzien voor de belastingplichtigen (=de referentiepersoon in de bevolkingsregisters) die recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming. De retributie voor de restafvalzakken is voor iedereen gelijk.

Mesen
Toelage het gebruik van incontinentiemateriaal 
Deze toelage is bedoeld voor personen ouder dan 6 jaar en die getroffen zijn door chronische incontinentie. Jaarlijks kan een subsidie worden toegekend voor het gebruik van incontinentie-materiaal.
Aanvraagformulieren en meer informatie bij de Sociale Dienst/OCMW
Meulebeke
aan incontinentie en stomadragers worden 20 gratis gele huisvuilzakken van 60 liter toegekend mits voorlegging van geldig doktersattest
Middelkerke
Moorslede
In Moorslede is er een toelage voor personen met incontinentie, stomazorg of nood aan thuisdialyse
Gratis restafvalzakken verdwijnen in 2020 voor inwoners met chronische incontinentie, stomazorg of nood aan thuisdialyse.
Er wordt in plaats van restafvalzakken een toelage gegeven van 35 euro per jaar.
meer informatie :   https://www.moorslede.be/incontinentietoelage#toc-conditions

Nieuwpoort
 2 gratis rollen per jaar

Oostende
U kunt hier de gevraagde info vinden:
http://www.oostende.be/product.aspx?id=13692

De mensen krijgen hier 2 rollen per jaar, ze kunnen kiezen grote (10 zakken per rol) of kleine (20 zakken per rol) , ze kosten in de winkel 14 euro voor een pak, een mooi gebaar van stad Oostende!
Oostkamp
De gezinnen die personen verzorgen die om medische redenen extra huisvuilzakken nodig hebben,
zoals incontinente personen, stomapatiënten en dialysepatiënten ontvangen 20 huisvuilzakken (nieuw model 65 x 75cm)
of 40 huisvuilzakken (nieuw model 50 x 55cm) en 20 blauwe PMD-zakken ter waarde van 27 euro. 
De betrokken gezinnen ontvangen één maal per jaar de gratis huisvuilzakken op basis van een recent doktersattest, waaruit blijkt dat de genoemde persoon om medische redenen extra huisvuilzakken nodig heeft.
Er wordt op gewezen dat de regeling enkel geldt voor personen die thuis verzorgd worden en dus niet geldt voor personen die bijvoorbeeld in een rusthuis verblijven.
Het College van Burgemeester en Schepenen kan aanvullende bewijzen opvragen
Oostrozebeke
 
Oudenburg
In de stad Oudenburg wordt geen vermindering of tegemoetkoming voorzien bij de aankoop van huisvuilzakken voor personen met een medische aandoening. 
Pittem
De gemeenteraad keurde het reglement goed betreffende de invoering van sociale correcties op het retributiereglement op de verkoop van huisvuilzakken. Met ingang van 1 januari 2004 worden jaarlijks 40 rode restafvalzakken van 30 liter gratis ter beschikking gesteld aan personen met incontinentieproblemen (= ongecontroleerd urine- en ontlastingsverlies). Wie komt hiervoor in aanmerking? Personen die hun hoofdverblijf in de gemeente Pittem hebben, maar niet in een rusthuis of verzorgingsinstelling verblijven. Hoe de restafvalzakken bekomen? – Een doktersattest binnen brengen bij het gemeentebestuur Pittem, Markt 1, dienst onthaal (Mia Maddens), waarop duidelijk vermeld staat dat het om incontinentieproblemen gaat en de naam van de persoon. – Een aanvraagformulier wordt ingevuld en het doktersattest wordt aan het formulier bevestigd. Wanneer de persoon aan de voorwaarden voldoet, worden de restafvalzakken meegegeven.  De aanvraag kan enkel en alleen gebeuren bij het gemeentebestuur waar ook de zakken ter beschikking worden gesteld.
Poperinge

Roeselare
De stad Roeselare geeft inderdaad ook een tegemoetkoming aan inwoners van Roeselare die lijden aan incontinentie of die thuisdialyse (peretoniaal dialysetechniek) toepassen. 35€
Ruiselede
INCONTINENTIE- EN STOMAPROBLEMEN – MATERIËLE TUSSENKOMST
Deze steun bestaat uit het afleveren door het OCMW van 1 rol kleine oranje restafvalzakken (= 10 zakken).
Volgende personen komen hiervoor in aanmerking :
 *  +18 jarigen, niet verblijvend in een instelling, met incontinentieproblemen
 *  personen – ongeacht hun leeftijd – niet verblijvend in een instelling, met stomaproblemen
Men moet beschikken over een betaalde factuur van incontinentie- of stomamateriaal afgeleverd door een thuiszorgwinkel of apotheker. Per trimester heeft men recht op deze tegemoetkoming.
Spiere-Helkijn

Staden
Voor wie : Personen met een chronisch incontinentieprobleem, stoma- en nierdialysepatienten kunnen een aanvraag indienen tot het bekomen van een toelage verzorgingsmateriaal.
Hoe aanvragen : Neem contact op met het OCMW van Staden. Deze zal onder meer nagaan of je aan de voorwaarden voldoet.
Kostprijs : De aanvraag voor deze toelage is gratis. De tussenkomst in verzorgingsmaterialen bedraagt 15% van de bewezen uitgaven (originele facturen/attesten) en maximaal 60 euro per jaar

Tielt
Dit reglement is sinds 01/01/2014 overgenomen door het OCMW/Sociaal Huis Tielt.
De jaarlijkse toelage voor stoma, incontinentie, nierdialyse bedraagt 36,00 euro zolang het totale jaarlijkse budget van het O.C.M.W. Tielt van 5.000,00 euro niet overschreden wordt.
REGLEMENT RESTAFVALZAKKEN en aanvraagformulier restafval

Torhout

Veurne

Vleteren
De gemeente Vleteren heeft een tegemoetkoming voor incontinentiemateriaal, 50 € per jaar.
Waregem
De stad Waregem geeft jaarlijks gratis 2 pakken vuilniszakken aan personen met een bepaald ziektebeeld.  Meer info en het aanvraagformulier vind je op de website van stad Waregem : http://www.waregem.be/producten/gratis-vuilniszakken-om-medische-redenen-aanvraag.

Wervik
In Wervik worden er geen dergelijke tussenkomsten toegekend.

Wevelgem
Wij hebben geen tegemoetkoming hiervoor.
Het is een bewuste keuze om geen gratis huisvuilzakken uit te delen, voor geen enkele doelgroep.
Er zijn nog doelgroepen die dergelijke vragen hebben, maar afval heeft steeds een kostprijs.

Wielsbeke
De gemeente Wielsbeke voorziet in een tegemoetkoming van 1 pak restafvalzakken per semester voor diegenen waarvan de incontinentie geattesteerd is door de geneesheer of de mutualiteit en die voldoen aan een score van 3 of 4 van de evaluatieschaal van incontinentie. 

Bij deze de link naar onze website waar u het reglement kan nalezen en het aanvraagformulier kan terugvinden: http://www.wielsbeke.be/site/568/default.aspx#Huisvuilzakken
 
Wingene

Zedelgem
in onze gemeente worden aan stomapatiënten extra huisvuilzakken gegeven. 

Op deze pagina vindt u hierover meer uitleg: http://www.zedelgem.be/inhoud/huisvuilophaling (subtitel ‘Gratis huisvuilzakken). , 3 rollen van 12 zakken gratis per jaar – Zedelgem

Zonnebeke
De gemeente Zonnebeke heeft geen gunstregeling of tegemoetkoming voor personen die om medische redenen meer afval produceren.
(De gemeente is zich wel bewust van het probleem want dergelijke vragen komen ook van andere bevolkingsgroepen die om een gunstregeling vragen).
Zuienkerke
Dit staat (nog) niet expliciet op onze website, maar uw vraag is voor ons wel een aanleiding om dit en ook een aantal andere zaken aan onze website aan te passen. Binnenkort zal deze tekst wel expliciet te vinden zijn op het OCMW-luik van de website www.zuienkerke.be. 

Zuienkerke geeft 1grote pak gratis of 2 kleine
Zwevegem
personen met chronische incontinentie, personen die stoma-patiënt zijn, personen die leven op sondevoeding, personen die buikvliesspoelingen of nierdialyse kunnen 10 gratis huisvuilzakken bekomen .

http://www.zwevegem.be/sites/zwevegem/files/media/blanco_aanvraagformulier_2014_voor_10_gratis_vuilniszakken.pdf