Vlaams-Brabant

Aarschot :
Peritoneaal dialysepatiënt (€ 25,00);
Stomapatiënt (€ 25,00);
Patiënt die lijdt aan incontinentie (100 witte kunststofzakken);
Gezin met één of meerdere kinderen jonger dan 3 jaar (100 witte kunststofzakken per
kind jonger dan 3 jaar);
Onthaalouders en mini-crèches (100 witte kunststofzakken per voltijds kind);

https://www.aarschot.be/premie-tussenkomst-onkosten-huisvuilophaling-en-luierzakken

Affligem :
Het college van burgemeester en schepenen geeft elk jaar gratis aan ieder huisgezin 25 pmden
50 gft-zakken, met uitzondering van de particulieren die als gevolg van artikel 7 van het
belastingreglement op het ophalen van restafval in containers bij handelaars vrijgesteld zijn
van de belasting op het ophalen van gewoon huisvuil.

Asse :
Beersel :
Indien u omwille van medische redenen veel huisvuilzakken verbruikt kan u een aanvraag indienen voor gratis zakken restfractie.
U dient deze aanvraag in bij de dienst Welzijn.
De toekenning gebeurt op basis van een medisch attest van uw behandelende arts.
Gratis huisvuilzakken om medische redenen

Begijnendijk:
Om de kosten van de huisvuilophaling te verminderen, geeft het gemeentebestuur al vijftien jaar een tussenkomst in natura aan personen die lijden aan incontinentie, stomapatiënten en peritoneaal dialyse-patiënten. Deze tussenkomst bestaat jaarlijks uit twee rollen restafvalzakken, zijnde twintig zakken, per patiënt.
https://www.begijnendijk.be/huisvuilzakken-bij-incontinentie

Bekkevoort :
Pampers zijn zwaarder dan gewoon afval.  Daarom krijgen mensen met kleine kinderen en mensen met incontinentie 3 euro/mnd

Voor nierdyalise en stoma is er jaarlijkse vermindering van 15 euro.
Men moet zijn aanvraag doen aan het college van Burgemeester en Schepenen.
Aanvraagformulier : klik hier

Bertem
Personen die meer afval produceren dan anderen wegens gebruik incontinentiemateriaal hebben recht op een jaarlijkse sociale correctie van 18 euro.
Gebruikers wegwerpincontinentiemateriaal
Ook de inwoners die voor hun persoonlijk welzijn gebruik maken van wegwerpincontinentiemateriaal hebben recht op een sociale tegemoetkoming. Je moet dan wel aan drie voorwaarden voldoen:

dien je aanvraagformulier in vóór 1 december van het jaar waarvoor de aanvraag geldt
bezorg ons een attest van de behandelende arts dat de noodzakelijkheid van het gebruik van incontinentiemateriaal bevestigt
toon op basis van aankoopfacturen aan dat je minstens gemiddeld één stuk incontinentiemateriaal per dag gebruikt

Bever

Bierbeek
Inwoners met bepaalde medische of therapeutische noden: inwoners met urinaire incontinentie, blijvende of tijdelijke stomapatiënten, nierdialyse- en peritoneaaldialysepatiënten of patiënten met andere aandoeningen die door hun aard een verhoogde afvalproductie met zich meebrengen. De toelage bedraagt 100% van de totale restafvalfactuur (inclusief huur en aanbieding), met een maximum van € 52 per jaar. De toelage wordt aangevraagd via het daarvoor bedoeld aanvraagformulier en vergezeld van een medisch attest van de behandelende geneesheer. Patiënten met een permanente aandoening dienen hun aanvraag met medisch attest jaarlijks te vernieuwen. Voor patiënten met een tijdelijke aandoening moet op het attest de behandelingsduur vermeld worden. Enkel aandoeningen met een behandelingsduur langer dan drie maanden komen in aanmerking. De aanvraag dient ingediend te worden bij het gemeentebestuur vóór 31 december van het aanvraagjaar.

Boortmeerbeek

Boutersem
Inwoners die blijkens een medisch attest: – genoodzaakt zijn om incontinentiemateriaal aan te schaffen – thuis palliatief verzorgd worden – omwille van andere medische en therapeutische redenen grote hoeveelheden verbanden en verzorgingsmateriaal nodig hebben (langer dan 3 maanden)
Je ontvangt jaarlijks € 30 via je DifTar-rekening.

Diest
Inwoners van de stad Diest krijgen maandelijks, met een doktersvoorschrift, een extra rol vuilniszakken (13 stuks van 44 liter).

Op het doktersvoorschrift dient vermeld te staan dat zij nood hebben aan extra vuilniszakken wegens medische redenen (meestal gaat het over personen met incontinentie of stomapatiënten).
Voor sommige bewoners was het een drempel om hiernaar te vragen omwille van incontinentie en daarom hebben wij beslist dat op het doktersvoorschrift dient vermeld te staan wegens medische redenen.

Dilbeek

Drogenbos

Galmaarden

Geetbets
Incontinentie of stoma (tegemoetkoming Diftar)
Wat?
Inwoners die zelf, of waarvan één of meerdere inwonenden, genoodzaakt zijn om incontinentiemateriaal of stomamateriaal aan te schaffen, kunnen hiervoor een tegemoetkoming ontvangen. Deze wordt één keer per kalenderjaar toegekend. Het bedrag wordt steeds toegevoegd aan de Diftarrekening (van het gezinshoofd) voor de betaling van huisvuilverwerking.
Voor wie?
Voor inwoners met bepaalde medische of therapeutische noden.
Wat moet ik meebrengen?
een geneeskundig attest of doktersvoorschrift
facturen of betaalbonnen (minimum totaalbedrag van 30 euro)
Wat krijg ik ?
een ontvangstbewijs
binnen de zes maanden wordt een bedrag van 30 euro overgeschreven op de Diftarrekening.

Glabbeek
Gratis huisvuilzakken als sociale correctie voor personen met chronische incontinentie en STOMA-patiënten
Het College van Burgemeester en Schepenen besliste op 2 mei 2014 om een sociale correctie in te voeren voor inwoners die extra veel afval produceren als gevolg van een medische aandoening. Concreet betekent dit dat deze mensen per jaar twee rollen huisvuilzakken gratis krijgen. Meer bepaald geldt deze maatregel voor mensen die lijden aan chronische incontinentie of bij wie een stoma werd geplaatst.
Voorwaarden om deze sociale correctie te bekomen: de aanvraag schriftelijk indienen bij het gemeentebestuur van Glabbeek tezamen met een medisch attest van de behandelende geneesheer of het ziekenhuis (jaarlijks te vernieuwen). gedomicilieerd zijn in Glabbeek
niet permanent in een rust- of verzorgingstehuis verblijven

Gooik

Grimbergen

Haacht
Sociale correctie DiFTar uitgebreid voor stoma- en thuisdialysepatiënten

Mensen met bepaalde medische problemen hebben ook extra huisvuilkosten. De toepassing van een sociale correctie als tegemoetkoming aan deze inwoners, kon dan ook niet langer beperkt blijven tot een vergoeding voor gezinnen met kinderen tot de leeftijd van drie jaar en incontinentiepatiënten.

Op 31 mei 2010 breidde de gemeenteraad de sociale correcties uit voor stomapatiënten en thuisdialysepatiënten. Die ontvangen voortaan ook een jaarlijkse tussenkomst. De tussenkomst bedraagt 50 euro per jaar.

Om ervoor in aanmerking te komen moet de persoon die lijdt aan incontinentie, of die stomapatiënt of thuisdialysepatiënt is, inwoner zijn van de gemeente Haacht en niet permanent in een rust- of verzorgingstehuis verblijven.

De aanvraag tot tussenkomst wordt ingediend bij de dienst welzijn van de gemeente Haacht en dient vergezeld te zijn van een recent (niet ouder dan twee maanden) doktersattest. De aanvraag dient jaarlijks hernieuwd te worden. Een aanvraag kan niet toegekend worden met terugwerkende kracht. Als aan alle voorwaarden voldaan is, wordt de afvalrekening van het betrokken gezin gecrediteerd met een bedrag van 50 euro.

Halle

Herent
Sociale correctie omwille van medische redenen
Personen die kunnen aantonen dat hun ziektebeeld een aanzienlijke hoeveelheid extra huisvuil veroorzaakt, krijgen een sociale correctie toegekend. Dit wil zeggen dat de betrokken gezinnen éénmaal per jaar 100 euro op hun Diftar-rekening gestort krijgt.

Als bewijs dienen de gezinnen een recent doktersattest voor te leggen. Er wordt op gewezen dat de regeling alleen geldt voor personen die thuis verzorgd worden en dus niet voor personen die bijvoorbeeld in een rusthuis verblijven.

Het college van burgemeester en schepenen beoordeelt elke aanvraag individueel en kan aanvullende bewijzen opvragen. De aanvragen moeten elk jaar opnieuw ingediend worden.

Herne

Hoegaarden
Gebruikers van incontinentiemateriaal en buikvliesdialyses kunnen aanspraak maken op een toelage door een aanvraagformulier ingevuld,door de behandelende geneesheer in te dienen bij het gemeentebestuur.
De aanvraag voor toelage kan op elk ogenblik , maar loopt pas vanaf de maand van aanvraag.
De sociale correctie zal aan de betrokkene worden toegekend voor de resterende maanden van het lopende jaar of tot de vermoedelijke einddatum door de behandelende geneesheer vermeld op het aanvraagformulier.
Deze wordt uitbetaald, onder de vorm van een verhoging van het beschikbare saldo op de Diftar voorschotrekening.
Bedrag 6 € per maand

Hoeilaart

Holsbeek

Huldenberg
Inwoners van Huldenberg die thuis verzorgd worden voor volgende medische aandoeningen
Incontinentie
Stomapatiënten
Builvliesdialyse (peritoneale dialyse)
Nierdialyse
kunnen op jaarbasis 10 gratis huisvuilstickers ontvangen.

Kampenhout
Patiënten die lijden aan incontinentie, stomapatiënten en peritoneaal dialysepatiënten kunnen jaarlijks van het OCMW een tussenkomst bekomen voor de aankoop van huisvuilzakken. Door het hoog produceren van huisafval dat veroorzaakt wordt door hun ziekte, kunnen deze patiënten één maal per jaar, na controle door OCMW Kampenhout, één rol (20 zakken van 60 liter) huisvuilzakken voor restafval gratis bekomen in het OCMW. Om recht te hebben op deze tussenkomst, dient te worden voldaan aan de voorwaarden gesteld in het reglement.
Reglement “gratis verstrekking van huisvuilzakken restafval voor incontinentie-, stoma- of peritoneaal-dialyse patiënten”

Kapelle-op-den-Bos

Keerbergen
Voor patiënten met incontinentie en stoma bedraagt de tussenkomst 50 euro per jaar. De patiënt moet hiervoor een aanvraag richten aan de gemeente vergezeld van een recent (max. 1 maand) medisch attest van de behandelende arts. Na goedkeuring van de aanvraag wordt de afvalrekening van het betrokken gezin gecrediteerd met het overeenkomstig bedrag.”

Kortenberg
Voor de inwoner die voor zijn persoonlijk welzijn gebruik dient te maken van incontinentiemateriaal, zal de rekening éénmaal per jaar worden gecrediteerd met een bedrag van € 10/maand of € 120/jaar (toestand op 1 december van het jaar waarin de aanvraag wordt ingediend) en mits te voldoen aan volgende voorwaarde:
° Een attest van de behandelende arts waarbij de noodzakelijkheid van het gebruik van het incontinentiemateriaal wordt bevestigd.
Opgelet: Voor personen die kunnen aantonen dat hun ziektebeeld, net zoals bij incontinentie, zoals Stoma en nierdialyse een aanzienlijke hoeveelheid extra huisvuil veroorzaakt, kan het schepencollege beslissen dezelfde correctie toe te passen als bij incontinentie, mits voorlegging van de nodige bewijsstukken.
Deze sociale correcties zullen aangevraagd kunnen worden bij de dienst Burgerzaken

Kortenaken
Personen met incontinentieproblemen en nierdialysepatiënten
_ toelage: de som die meer is verbruikt dan 50 euro voor het restafval, met een maximum van 50 euro.
_ voorwaarden: ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van de gemeente Kortenaken en de aanvraag staven met een medisch attest.

Kraainem

Landen
Als sociale tegemoetkoming worden op aanvraag gratis huisvuilzakken verleend aan:
stomapatiënten; tien vuilzakken per stomapatiënt
incontinente personen;tien huisvuilzakken per incontinente persoon
De rechthebbende moet zich aanbieden bij de dienst Burgerzaken en volgend attest voorleggen:
voor incontinente personen:  een doktersattest waaruit de aandoening blijkt;
voor stomapatiënten: een doktersattest waaruit de aandoening blijkt;

Lennik

Leuven

Liedekerke

Linkebeek

Linter
Inwoners die zelf, of waarvan één of meerdere inwonenden, genoodzaakt zijn om incontinentiemateriaal of stomamateriaal aan te schaffen, kunnen hiervoor een tegemoetkoming ontvangen. Deze wordt één keer per kalenderjaar toegekend. Het bedrag wordt steeds toegevoegd aan de Diftarrekening (van het gezinshoofd) voor de betaling van huisvuilverwerking.
Voor wie?
Voor inwoners met bepaalde medische of therapeutische noden.Wat moet ik meebrengen?
een geneeskundig attest of doktersvoorschrift
facturen of betaalbonnen (minimum totaalbedrag van 30 euro)
Wat krijg ik ? een ontvangstbewijs binnen de zes maanden wordt een bedrag van 30 euro overgeschreven op de Diftarrekening

Londerzeel
Heb jij recht op gratis restafvalzakken?
Voor wie? Personen met blijvende incontinentie en Stomadragers
Meer afval wegens een andere medische reden?
Het Zorgloket onderzoekt dan of ook jij recht hebt op gratis restafvalzakken
Heb jij recht op gratis restafvalzakken?
Je komt in aanmerking als je... …woont in Londerzeel …thuis verblijft …een geldig attest hebt
Welke attesten zijn geldig?
Groot/klein incontinentieforfait ( toekenning of stortingbewijs ) KATZ – schaal ( schaal: B of C profiel + score 3 of 4 incontinentie ) Medisch attest stomadrager ( sjabloon op www.londerzeel.be ) VAPH ( toekenningsbrief tegemoetkoming in de kosten van incontinentiemateriaal )
Hoeveel restafvalzakken?
1 rol grote of 2 rollen kleine restafvalzakken (per jaar)
Meer weten? Surf naar www.londerzeel.be/gratisrestafvalzakken
Vragen? Contacteer het Zorgloket, Brusselsestraat 25 via 052 30 36 16 of zorgloket@londerzeel.be

Lubbeek

Machelen

Meise
De gemeenteraad besliste in zitting van 18 december 2008 om voor het jaar 2009 gratis huisvuilzakken voor de restfractie, toe te kennen aan inwoners die aan één van de volgende voorwaarden voldoen:

40 huisvuilzakken : stomapatiënten die hun toestand bewijzen aan de hand van een doktersattest.
80 huisvuilzakken : nierbehandelingspatiënten die een thuisbegeleiding krijgen.
gezinnen waarvan minstens één inwonende persoon een blijvende incontinentie heeft.

Welke documenten moet je voorleggen ?
Stomapatiënten, nierdialysepatiënten en personen met blijvende incontinentie: geneeskundig getuigschrift.

Merchtem

Opwijk
Gratis huisvuilzakken voor personen met chronische incontinentie of die nierdialyse aan huis ondergaan. De tussenkomst bestaat uit het verstrekken van ofwel twee gratis rollen huisvuilzakken restafval per kalenderjaar, waarbij 1 rol bestaat uit 25 individuele zakken en waarbij elke zak een inhoud heeft van 30 liter ofwel 1 rol van 60 liter zakken. Om recht te hebben op deze tussenkomst moet men voldoen aan alle volgende voorwaarden: inwoner zijn van de gemeente Opwijk, lijden aan chronische incontinentie of een permanente stoma-problematiek en thuis verblijven of in een thuisomgeving.

Oud-Heverlee
De gemeente past een sociale correctie toe voor de personen die tot de rechthebbende categorieën behoren Deze sociale correctie wordt toegekend per aansluitpunt en verwerkt als tegoed op de DifTar-rekening van de rechthebbende.
Voor de inwoner die om medische reden bv. incontinentie, stoma of andere aandoeningen die door hun aard een verhoogde afvalproductie tot gevolg hebben, wordt de sociale correctie ten bedrage van 50,00 euro éénmaal per jaar op de diftarrekening gestort, na indiening van een aanvraag.
De aanvraag bestaat uit een attest van de behandelende arts waaruit blijft dat uw aandoening een aanzienlijke hoeveelheid extra afval tot gevolg heeft. Op het attest van de arts plakt u een klevertje van uw mutualiteit. Voor de attesten met de vermelding “Permanent” moet niet jaarlijks een nieuwe aanvraag ingediend worden.
meer informatie: https://www.oud-heverlee.be/product/219/sociale-correctie-diftar

Overijse

Pepingen

Roosdaal

Rotselaar
In de gemeente Rotselaar bestaan een aantal sociale correcties. De medische redenen (incontinentie, thuisdialyse en stoma) is één van deze correcties en bedraagt 50 euro/kalenderjaar.
Na het binnenleveren van een medisch attest wordt het bedrag op de Diftarvoorschotrekening van de betrokkene gestort door de gemeente.

Ons tarief voor huisvuil is 0,20 euro/kg . De 50 euro vergoeding is dus goed voor het gratis aanbieden van 250kg huisvuil per jaar.

Scherpenheuvel-Zichem

Sint-Genesius-Rode

Sint-Pieters-Leeuw

Steenokkerzeel
Gratis huisvuilzakken
Wie kan hiervan genieten?
Personen die thuis wonen en die lijden aan incontinentie
Personen die thuis aan nierdialyse doen
Stomapatiënten die thuis wonen
Er moet wel een ziekenhuis- of doktersattest voorgelegd worden aan de sociale dienst waaruit blijkt dat dat de aanvrager tot één van de bovengenoemde categorieën behoort.

Waarop hebt u recht?
Jaarlijks 1 rol huisvuilzakken
Hoe aanvragen?
U belt ons of u komt even langs.
Of u vraagt de maatschappelijke werkster om bij u langs te komen.

Ternat

Tervuren

Tielt-Winge
Wie meer afval produceert omwille van een medische aandoening, krijgt hiervoor een sociale correctie.
Deze correctie houdt in ofwel 10 grote huisvuilzakken (1 rol) ofwel 20 kleine huisvuilzakken (2 rollen) per jaar.

Om deze sociale correctie te bekomen, dien je een medisch attest (doktersbriefje of een attest van een hospitaal) waarin expliciet vermeld staat dat de medische aandoening een abnormale hoeveelheid restafval met zich meebrengt. Opgelet, WIGW-statuten en OCMW-attesten komen niet in aanmerking voor deze correctie.

Jouw attest wordt voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen. Na de zitting krijg je een brief toegestuurd met vermelding of de sociale correctie wordt toegestaan. Met dit document kan je jouw huisvuilzakken ophalen op het gemeentehuis of op het gemeenschapscentrum De Maere. Vergeet deze brief niet, want zonder dit document worden er geen huisvuilzakken meegegeven.
Info : Gemeentehuis, Kruisstraat 2, 3390 Tielt-Winge
tel. 016 63 95 22
burgerzaken@tielt-winge.be

Informatie huisvuilzakken op website Tielt-Winge

Tienen

Tremelo
De gemeente Tremelo heeft een aantal maatregelen getroffen om het systeem zo sociaal mogelijk te maken:
gezinnen met kinderen tussen 0 en 3 jaar ontvangen per jaar en per kind € 25
incontinentie-, nierdialyse- en stomapatiënten ontvangen € 50 per jaar
mensen die door het OCMW naar voor worden gedragen ontvangen € 50 per jaar

Voor de gezinnen met kinderen tussen 0 en 3 jaar worden de gegevens uit het bevolkingsbestand op 01 januari van het dienstjaar gebruikt.

Gezinnen met een incontinentiepatiënt, peritoneale dialyse of stomapatiënt dienen een doktersattest of attest van het ziekenhuis voor te leggen, en dit jaarlijks voor 31 januari van het dienstjaar.
Inlichtingen : Gemeente Tremelo, Veldonkstraat 1 , 3120 Tremelo
Tel : 016 53 16 66   info@tremelo.be

Vilvoorde
Vanaf 1 september 2008 kunnen personen die lijden aan blijvende incontinentie, thuis aan nierdialyse doen, stomapatiënt zijn of geconfronteerd worden met gelijkaardige aandoeningen gratis huisvuilzakken aanvragen. Je moet in Vilvoorde gedomicilieerd zijn, thuis verblijven en een attest van de dokter voorleggen. Jaarlijks heb je dan recht op 2 rollen van 10 huisvuilzakken van 30 liter. De zakken zijn niet apart verkrijgbaar.

Info : Dienst sociale zaken tel : 02 255 79 20

uitleg over gratis huisvuilzakken op website Vilvoorde.

Wemmel

Wezenbeek-Oppem

Zaventem
De gemeente verleent een tussenkomst onder de vorm van één gratis rol grote restafvalzakken per jaar als tegemoetkoming voor de daarmee gepaard gaande financiële lasten aan :
personen met incontinentie
personen met een stoma
personen die aan thuisdialyse doen
Om de privacy van de aanvragers te waarborgen, gebeurt de aanvraag en bedeling van de toelage via de tussenkomst van de huisarts.

De gerechtigde personen, wiens huisarts echter niet gevestigd is in Zaventem, kunnen mits voorlegging van een medisch getuigschrift dat de incontinentie, stoma of nierdialyse staaft, de toelage aanvragen bij de financiële dienst van de gemeente.
De persoon die in aanmerking komt voor de toelage : dient woonachtig te zijn in de gemeente Zaventem
verblijft niet in een rust- of verzorgingstehuis

Zemst
De gemeente wil met een aantal sociale correcties op vlak van afvalverwerking tegemoet komen aan de noden en (financiële) lasten van bepaalde doelgroepen.
Zo hebben personen met incontinentie en onthaalouders een aanzienlijk meerverbruik van afvalzakken dan het gemiddelde.

Contact : Welzijn , De Griet 1 , 1980 Zemst  Tel : 015 61 88 91 E welzijn@zemst.be

Sociale correctie op website:
De gemeente is van mening dat ze deze problemen een stukje kan verlichten door enerzijds 2 rollen huisvuilzakken (van 30 l) gratis ter beschikking te stellen aan personen met incontinentie, stomapatiënten, personen die thuis aan nierdialyse doen en onthaalouders aangesloten bij de dienst opvanggezinnen en anderzijds een aankoopbon voor het recyclagepark (ter waarde van € 14) te schenken aan personen met een handicap en aan minder mobiele personen.

De aanvragen voor tussenkomst in huisvuilzakken of aankoopbons moeten ten laatste op 31 oktober van elk jaar worden ingediend. Personen die vorige jaren op deze tegemoetkoming konden rekenen hoeven geen nieuwe aanvraag in te dienen.
Personen met incontinentie, mensen die thuis aan nierdialyse doen en stomapatiënten die vorig jaar nog geen gebruik maakten van de gemeentelijke sociale correctie dienen een aanvraagformulier in te vullen en een doktersattest, briefje van de mutualiteit of aankoopfactuur bij te voegen ter staving.

Zoutleeuw
Met ingang van 01/01/2014 kunnen inwoners, ingeschreven in het bevolkingsregister of vreemdelingenregister van de stad Zoutleeuw , die behoren tot genoemde categorie, aanspraak maken op een toelage ter compensatie van de retributie op de restvalophaling en – verwerking
Inlichtingen : Prins Leopoldplaats 3, 3440 Zoutleeuw
Tel. : 011 78 92 10 — E-mail : nadine.spapen@ocmwzoutleeuw.be