Kinderbijslag

Kinderbijslag

De 6de Staatshervorming heeft de bevoegdheid over de kinderbijslag overgedragen naar de deelentiteiten.
De overdracht startte op 1 juli 2014 maar de deelentiteiten hebben tot 31 december 2019 om het beheer van de kinderbijslag over te nemen en er voor te
zorgen dat de continuïteit van de dienstverlening aan de gezinnen intact blijft.
Om de entiteiten bij die taken te helpen, vervult FAMIFED gedurende de overgangsperiode een driedelige missie ten eerste als regulator van het regime van de verschillende betaalactoren, vervolgens als publieke kas voor een aantal werkgevers en tot slot als adviesorgaan voor het toekomstig beleid inzake de kinderbijslag. Hieronder vind u nuttige informatie over de voortgang van de overheveling van de bevoegdheid van de kinderbijslag naar de regio’s: Vlaanderen

Kinderbijslagen en toeslagen

Basiskinderbijslag
(Maandelijkse) leeftijdsbijslag
Jaarlijkse bijslag (Schoolpremie)
Toeslag voor kinderen met een handicap
Toeslag voor langdurig werklozen en gepensioneerden
Toeslag voor langdurig zieken en arbeidsongeschikten
Toeslag voor eenoudergezinnen