Limburg

Alken
Burgers met incontinentieproblemen krijgen jaarlijks 60 huisvuilzakken gratis. Mits voorlegging van een medisch attest, kunt u deze huisvuilzakken afhalen aan de onthaalbalie van het OCMW Alken, Papenakkerstraat 5.
De volle zakken worden opgehaald tijdens de tweewekelijkse ophaling van de bordeaux huisvuilzakken.

As :
Voor het dienstjaar 2008 een toelage toe te kennen van 55,00 EUR
incontinentiepatiënten dienen een bewijs van betaling van de incontinentieforfait voor te leggen of
een verklaring van het ziekenfonds waaruit de toekenning van het incontinentieforfait blijkt of een
attest van een geneesheer-specialist waaruit blijkt dat men een score 3 of 4 heeft op de
incontinentieschaal;
– stomapatiënten dienen een verklaring van de geneesheer voor te leggen waaruit blijkt dat men
blijvend stomapatiënt is.
Dienstjaar 2009 wordt in september gestemd op gemeenteraad
Beringen :
In Beringen en omliggende gemeenten is er een tegemoetkoming voor mensen met incontinentie. In Beringen kunnen deze inwoners het hele jaar door met een doktersattest telkens een extra gratis rol huisvuilzakken krijgen.
Vanaf 2010 wordt door de intercommunale Limburg.net een gewijzigde huisvuilzakkenbedeling ingevoerd. Op dit moment is de wijziging nog niet volledig uitgewerkt en zijn de gemeenten bijgevolg nog niet geïnformeerd over de op handen zijnde wijzigingen. Ik veronderstel echter dat er opnieuw een tegemoetkoming zal zijn voor incontinentie.
Bilzen
De stad voorziet een toelage van 25 euro op de aanbieding van huisvuil voor incontinentie- en stomapatiënten. Deze toelage wordt op uw afvalrekening gestort
Bocholt

Borgloon

Bree
Aan kinderen, adolescenten, volwassenen met incontinentieproblemen ten gevolge van lichamelijke en of mentale beperkingen krijgen 4 rollen vuilzakken jaarlijks. Dit met doktersattest
Diepenbeek
Jaarlijks worden vuilniszakken gratis ter beschikking gesteld : 1 rol ( 20 stuks ) van 60 liter of 2 rollen
( 40 stuks ) van 30 liter

Dit voor gezinnen die met een geneeskundig attest kunnen aantonen dat zij ingevolge de gezondheidstoestand van tenminste één lid ouder dan 12 jaar meer rollen huisvuilzakken moeten aankopen.
Voor deze gezinnen kan er meer dan één tegemoetkoming zijn per jaar.

Dilsen-Stokkem
Vanaf 01 januari 2014 zijn de toelagereglementen inzake premie incontinentiemateriaal niet langer meer van kracht.
Genk
Het stadsbestuur van Genk schenkt aan bepaalde categorieën personen gratis huisvuilzakken.

 Je kan de huisvuilzakken aanvragen van 4 mei tot en met eind december 2015. 
Om in aanmerking te komen moet je:
ofwel drie kinderen ten laste hebben;
ofwel 80% (of 12 punten) invaliditeit hebben, erkend door de FOD Sociale Zekerheid;
ofwel 50% invaliditeit hebben van de onderste ledematen, erkend door de FOD Sociale Zekerheid;
ofwel een attest van de FOD Sociale Zekerheid van verhoogde kinderbijslag hebben met minstens 6 punten in pijler 1;
ofwel blijvend incontinent zijn;
ofwel een blijvende stoma hebben of thuisdialyse doen.
 Mensen met een blijvende incontinentie, een blijvende stoma of die thuisdialyse doen, krijgen twee pakken gratis. De andere categorieën krijgen er één. Per adres kan je maximum twee pakken gratis huisvuilzakken krijgen.
Gingelom :
In onze gemeente krijgen incontinente- en stomapatiënten, na voorlegging van een doktersattest, 1 rol huisvuilzakken (waarde € 12,50) gratis per jaar.
Halen
jaarlijks 1 gratis rol vuilzakken met doktersattest
Ham :
Onze inwoners hebben recht op gratis huisvuilzakken als ze hiervoor een dokterattest kunnen voorleggen.
Hamont-Achel
2 gratis rollen huisvuilzakken met doktersattest
Hasselt
Mensen met een blijvende incontinentie, een blijvende stoma of die thuisdialyse doen hebben recht op 1 extra rol van 10 stuks grote huisvuilzakken of 2 extra rollen van 10 stuks kleine huisvuilzakken. Het bewijs hiervan dient geleverd te worden via een attest van de huisdokter. Het is de toestand op 1 januari van het jaar van de aanvraag die bepalend is of je in aanmerking komt.
Hechtel-Eksel
in de regio Noord-Limburg wordt met gratis huisvuilzakken gewerkt. En mensen die een doktersbriefje kunnen voorleggen, krijgen een extra rol.
Heers
met doktersattest kan men 2 rollen huisvuilzakken bekomen
Herk-de-Stad
jaarlijks kan men 2 rollen huisvuilzakken bekomen met doktersattest
Herstappe

Heusden – Zolder :
In Heusden-Zolder kan je na afgifte van een doktersattest, waarin de dokter verklaart dat de persoon om wille van medische redenen recht heeft op extra huisvuilzakken, 1 grote rol of 2 kleine rollen extra huisvuilzakken krijgen per keer en dit maximaal 2 keer per jaar.  
Indien het gaat om een blijvend probleem, moet de dokter dat vermelden op dit attest en dan heb je slechts éénmalig zo’n doktersattest nodig. In dit geval krijgt men 2 grote rollen en 4 kleine rollen per jaar. De namen van deze inwoners worden op een aparte lijst bijgehouden omwille van privacy. Bij het afhalen van het tegoed huisvuilzakken (alle inwoners hebben een basistegoed) in het voorjaar, kan je op vertoon van de identiteitskaart van de patiënt ook zijn/haar “extra” huisvuilzakken afhalen.
Hoeselt
bevragen op gemeentehuis
Houthalen- Helchteren :
In Houthalen-Helchteren kunnen mensen met medische problemen maandelijks een extra rol huisvuilzakken afhalen bij het sociaal huis, mits voorlegging van een doktersbriefje.
Kinrooi :
Vanaf 2008 tot 2012 kunnen personen met incontinentieproblemen of stomapatiënten een tegemoetkoming krijgen van 50 euro. Zal na 2012 opnieuw geëvalueerd worden

De tegemoetkoming wordt toegekend aan personen die voldoen aan de
voorwaarden:
a) De persoon moet op 1 januari van het jaar ingeschreven zijn in de
bevolkingsregisters van de gemeente Kinrooi.
b) Personen met incontinentieproblemen dienen jaarlijks een attest van de geneesheer voor te leggen. Indien de persoon kampt met chronische incontinentieproblemen, moet er slechts éénmalig een attest van de geneesheer worden voorgelegd waaruit blijkt dat het een chronische incontinentie betreft.
c) Stomapatiënten moeten jaarlijks een verklaring van de arts voorleggen. Indien de verklaring van de arts aantoont dat de persoon blijvend stomapatiënt is, moet er slechts éénmalig een attest van de geneesheer worden voorgelegd.
Kortessem

Lanaken :
Onze inwoners kunnen het medisch afvalmateriaal, zoals afvalmateriaal van incontinente patiënten, afvalmateriaal van nierpatiënten die thuis aan nierdialyse doen en afvalmateriaal van stomapatiënten gratis aanvoeren op het gemeentelijk containerpark. Het OCMW levert hiervoor een ‘attest gratis storten’ af, na voorlegging van een medisch attest van de arts van de betrokken patiënt
Leopoldsburg

Lommel :
Het is mogelijk om gratis huisvuilzakken te bekomen voor medische redenen. Men dient hiervoor een attest van de dokter te hebben.
Dit attest kan men aan de balie van het HvdS of op de stedelijke werf afgeven en men krijgt dan 2 kleine rollen of 1 grote rol vuilniszakken.
Momenteel staat er geen beperking op het aantal gratis zakken. We rekenen op de eerlijkheid van de mensen en huisartsen die de attesten uitschrijven
Op het doktersattest staat gewoon de vermelding :
Om medische redenen heeft persoon x extra huisvuilzakken nodig.
De medische attesten vermelden dus niet de reden. Kan dus zowel voor stoma,nierdyalise of incontinentie.

Lummen

Maaseik :
Aan de OMNIO’s en aan de WIGW’s met verhoogde tegemoetkoming en wier KI (kadastraal inkomen) lager of gelijk is aan 745 (niet-geïndexeerd) en die bovendien lijden aan incontinentie of stomapatiënt zijn, worden 2 pakken grijze huisvuilzakken gratis gegeven op voorwaarde dat zij de volgende bewijsstukken voorleggen:
doktersattest een attest van het ziekenfonds
een kopie van het laatst ontvangen aanslagbiljet inzake onroerend voorheffing (= grondbelasting).

Maasmechelen

Meeuwen – Gruitrode

Neerpelt :
De gemeente Neerpelt tekent samen met de afvalintercommunale Limburg.net het afvalbeleid uit. Hierbij werd vastgelegd dat omwille van medische redenen er extra huisvuilzakken (gratis) ter beschikking worden gesteld.

Nieuwerkerken

Opglabbeek

Overpelt

Peer

Riemst

Sint-Truiden :
Incontinente personen en stomapatiënten hebben in Sint-Truiden recht op een sociale tegemoetkoming onder de vorm van een sociale premie. De premie bedraagt 30,00 EUR. Ze leggen hiervoor aan de financiële dienst een doktersattest voor waaruit deze aandoening blijkt.

Tessenderlo :
Elke inwoner die op 1 januari ingeschreven was in het bevolkingsregister van Tessenderlo krijgt per jaar één rol grote huisvuilzakken of 2 rollen kleine huisvuilzakken gratis. Deze kunnen afgehaald worden met de gemeentekaart of de elektronische identiteitskaart aan het onthaal in het gemeentehuis of tijdens de bedelingsdagen in de gehuchten .
Volgende personen kunnen daarbovenop nog gratis huisvuilzakken krijgen in deze gevallen:
personen die omwille van medische redenen meer afval produceren, krijgen op voorlegging van een doktersattest 3 rollen grote huisvuilzakken;
Tongeren

Voeren

Wellen

Zonhoven

Zutendaal :
Binnen de perken van het voorziene begrotingskrediet wordt door het gemeentebestuur van Zutendaal
een tussenkomst verleend aan inwoners van Zutendaal met een stoma of een incontinentie-probleem,
onder de vorm van gratis huisvuilzakken als tegemoetkoming voor de daarmee gepaard gaande
financiële lasten.
Wie komt in aanmerking?
Beschikken over een doktersattest dat de stoma of het incontinentie-probleem staaft.
De juiste inlichtingen verstrekken en controle vanuit het OCMW aanvaarden
Hoeveel bedraagt de tussenkomst?
De tussenkomst bestaat uit een aantal gratis huisvuilzakken.
voor incontinente personen:
De tussenkomst bedraagt 4 x 20 stuks ( of 4 rollen grijze huisvuilzakken) per kalenderjaar in geval
van een incontinentieprobleem.
voor stomapatiënten:
De tussenkomst bedraagt 2 x 20 stuks grote huisvuilzakken of 4 x 20 stuks kleine huisvuilzakken per
kalenderjaar.