Antwerpen

Aartselaar

Antwerpen

Arendonk :
In Arendonk is een toelage voorzien voor van 15 EUR per jaar per persoon waarvan een arts oordeelt dat hij omwille van  medische redenen een grotere afvalproductie heeft.
Baarle-Hertog
 
Balen :
In Balen kan men voor medische redenen (incontinentie, stoma of thuisdialyse) een jaarlijkse toelage van 25 euro krijgen. Hiervoor moet wel jaarlijks een doktersbriefje binnengebracht worden.

Beerse :
In april worden de verschillende diftarpremies voor 2009 toegekend. Net als vorig jaar zijn er verschillende toelagen  van 15 euro voorzien die met het diftarsaldo worden verrekend.

Berlaar :
Er wordt in volgende situaties een gemeentelijke toelage van 25 euro verleend m.b.t. de ophaling van huisvuil:
Personen met een medische reden (incontinentie, nierdialyse, stomapatiënten en
mucociscidosepatiënten). Een doktersattest dient voorgelegd te worden.

Boechout

Bonheiden :
Aan de gerechtigden op een leefloon, incontinente patiënten , erkende opvanggezinnen en stomapatiënten wordt een jaarlijkse subsidie
verleend van € 25. Dit bedrag wordt overgemaakt op de passende diftarrekening waarop het afgehaald huisvuil van de begunstigde  wordt verhaald.
De toelage zal jaarlijks worden uitbetaald op voorlegging van de nodige bewijzen, mits de nodige kredieten voorzien werden in de begroting.

Boom

Bornem

Borsbeek

Brasschaat :
Sinds september 2009 moeten luiers bij het restafval gegooid worden, en niet meer bij het GF+ (citybin). Voor continentiemateriaal van volwassenen was dit reeds langer het geval. Luierafval betekent meer restafval en bijgevolg een grote meerkost voor de gezinnen die met luierafval te maken hebben.
Het gemeentebestuur kent daarom een toelage toe aan gezinnen met minstens 1 kind, jonger dan 3 jaar ten laste. Ook wordt jaarlijks een toelage toegekend aan personen met incontinentieproblemen ten gevolge van ziekte, thuisverzorgende patiënten met stoma, sondevoeding, buikvliesontsteking, nierdialyse. De toelage is omvat in huisvuilstickers- of zakken, ter waarde van 30 euro.
Brecht

Dessel :
Personen die omwille van medische redenen (zoals incontinentie, nierdialyse, …) ongewild een grotere afvalproductie hebben, ontvangen een toelage van 15 euro.
Voor het bekomen van deze toelage, vult u een aanvraag in en bezorgt u de aanvraag samen met het medisch attest aan de gemeente Dessel, financiële dienst,Hannekestraat 1 te 2480 Dessel vóór 31 december 2009.
Duffel

Edegem

Essen

Geel :
In aansluiting op uw onderstaande mail, kunnen wij u meedelen dat in Geel,
gezinnen die omwille van medische redenen meer restafval hebben,
Er wordt een jaarlijkse toelage gegeven en die bedroeg in 2015 de som van 30 euro.
Dit kan mits voorlegging van een medisch attest.
Personen die in Geel wonen maar hier niet ingeschreven zijn kunnen van deze subsidie niet genieten. Men moet effectief ook ingeschreven zijn in het bevolkingsregister.
De toelage wordt gestort op rekening van de patiënt.
Deze premie wordt aangevraagd via de sociale dienst met voorlegging van een doktersattest.
Er wordt een gradatie voorzien naargelang de hoeveelheid afval die meegegeven wordt.
OPZ-patiënten met incontinentie worden gelijkgesteld met de inwoners zodat zij kunnen rekenen op dezelfde tegemoetkoming.
Grobbendonk

Heist-op-den- Berg :
Ook de gemeente Heist-op-den-Berg geeft een toelage aan mensen die om een medische reden meer afval produceren.
De toelage bedraagt 15 euro en dient jaarlijks voor 1 april te worden aangevraagd. Bij de aanvraag dient een doktersattest te worden gevoegd waarop de medische reden vermeld wordt. De aanvaarde medische redenen zijn o.a. stoma, incontinentie en nierdialyse.
De toelage wordt niet uitbetaald aan de aanvrager, maar het bedrag van 15 euro wordt bijgeplaatst op de DIFTAR-rekening van de aanvrager.
Indien de toelage niet aangevraagd werd voor 1 april, kan de aanvraag ook nog later gebeuren.
De toelage zal dan later nog toegekend worden, indien voldaan is aan de voorwaarden.
Hemiksem

Herentals :
Het stadsbestuur geeft een jaarlijkse bijdrage van 75 euro aan mensen die lijden aan incontinentie. Mensen die om medische redenen (bijvoorbeeld nierdialyse thuis, stoma,
sommige huidziektes,…) meer afval hebben, ontvangen een bijdrage van 5 euro.
De bijdragen voor ziekte of incontinentie moeten aangevraagd worden.
Stomapatiënten en incontinentiepatiënten bezorgen een ingevuld attest aan de sociale dienst van de stad

Herenthout
De sociale correctie wordt toegekend aan:
Personen met medische redenen, met name incontinentie, nierdialyse of stomapatiënten;
Personen met medische redenen: 31,25 euro (= de tegenwaarde van 125 kg restafval volgens het geldende diftartarief).
Voor mensen met medische redenen vragen wij een medisch attest, waarin de behandelende arts de noodzaak van het gebruik van incontinentiemateriaal, nierdialyse of stoma bevestigt. Dit attest wordt voor 1 oktober van het jaar van de subsidie bezorgd aan de milieudienst (Loket Bouwen & Wonen), hetzij via de post, hetzij door afgifte in een gesloten omslag aan het loket. Discretie wordt verzekerd.
Indien het attest vermeldt dat de medische reden permanent/blijvend is, dan moet er slechts één keer een attest worden bezorgd. In het andere geval moet er jaarlijks een attest worden afgeleverd.
Wie hierdoor een overvolle grijze container heeft, kan via de Diftar-infolijn op het gratis nummer 0800 97 687 een grotere container van 240 liter aanvragen.
Met vragen kan je terecht bij de milieudienst (Loket Bouwen & Wonen) op
T 014 50 78 44 of milieudienst@herenthout.be.
Herselt :
In Herselt moet op elke vuilniszak (eender welke zak met max. 15kg) een afvalsticker gekleefd worden. Deze inwoners met incontinentie of stoma kunnen jaarlijks 12 extra afvalstickers verkrijgen mits een doktersattest.
Hoogstraten :
Er bestaat in de gemeente Hoogstraten inderdaad een tegemoetkoming voor mensen met incontinentie, stoma en nierdialyse.
Deze tegemoetkoming bedraagt per jaar 20 EUR en kan aangevraagd worden met formulier.
Een medisch attest moet tevens voorgelegd worden.

Hove

Hulshout :
De personen, exclusief residenten in rusthuis, met een medische reden (vb.incontinentie, nierdialyse, stomapatiënten,…) krijgen na voorlegging van een medisch attest jaarlijks een toelage van 15 EUR.
Kalmthout
Sociale correctie voor medische noden
Personen met specifieke medische noden kunnen aanspraak maken op een sociale correctie. Het gaat om medische noden die zorgen voor aanzienlijk meer restafval, meer bepaald het gebruik van incontinentiemateriaal of permanente stoma‘s. De tegemoetkoming is bedoeld voor personen die voor de inzameling van hun restfractie een beroep doen op de gemeentelijke ophaling in containers. De sociale correctie wordt per kalenderjaar toegekend en bedraagt 50 euro. De aanvrager laat een aanvraagformulier invullen door de geneesheer en voegt hierbij een medisch attest. De ingevulde formulieren worden discreet ingezameld in het dienstencentrum De Groten Uitleg.
Kapellen
wel voor incontinentie wegens luiers.
Kasterlee

Kontich

Laakdal
Aan de volgende categorieën van gezinnen en personen worden jaarlijks gratis huisvuilzakken uitgedeeld: Gezinnen met ten minste drie ongehuwde kinderen onder de 18 jaar op 1 januari van het dienstjaar: 15 grijze huisvuilzakken van 50 liter. Deze toestand moet blijken uit de bevolkingsregisters. De leeftijd van 18 jaar kan overschreden worden in zoverre er door betrokkenen aangetoond wordt dat de kinderen nog ten laste zijn.
Gezinnen, wanneer een gezinslid wonende onder hetzelfde dak medische incontinentieproblemen heeft of voor mensen die een ambulante nierdialyse ondergaan of stomapatiënt zijn: 50 grijze huisvuilzakken van 50 liter . Dit moet blijken uit een medisch attest, waarop volgende zaken vermeld staan: naam en adres van geneesheer, Kalenderjaar waarop het van toepassing is, de medische reden.
Het aantal te verstrekken zakken wordt afgerond naar boven toe tot het aantal zakken in volledige rollen kan gegeven worden.
Lier
De stad geeft jaarlijkse een toelage van 24 euro aan personen van de stad Lier die:
Om een medische reden (vb. nierdialyse thuis, stomapatiënten, een huidziekte met blaarvorming en loslating opperhuid,…), dat extra afval veroorzaakt, na voorlegging van een attest van de arts waarin bevestigd wordt dat de betrokkene extra verzorgingsmateriaal gebruikt.
Lille :
Personen die om medische redenen veel afval produceren krijgen jaarlijks een rol met tien huisvuilzakken gratis na voorlegging van een doktersattest.

Lint

Malle
Personen met een medisch probleem  ( mensen met incontinentie, stoma- en nierdyalysepatiënten) kunnen jaarlijks een gratis rol huisvuilzakken krijgen. Dat gebeurt op vertoon van een medisch attest aan de balie van het gemeentehuis, Antwerpsesteenweg 246 in Westmalle, of aan het onthaal van het Sociaal Huis, Blijkerijstraat 53 in Oostmalle.
Mechelen
Welke chronische zieken kunnen gratis huisvuilzakken aanvragen?
Je kan met dit formulier jaarlijks 2 rollen grote huisvuilzakken of 4 rollen kleine huisvuilzakken gratis aanvragen onder volgende voorwaarden:
– op 1 januari van het jaar in Mechelen gedomicilieerd zijn;
– aan chronische incontinentie lijden, aan nierdialyse doen of stomapatiënt zijn;
– thuis wonen en niet verblijven in een instelling, rust- of verzorgingstehuis of deel uitmaken van een woon-leef gemeenschap
Je krijgt deze gratis zakken alleen door dit formulier jaarlijks in te dienen.

Welke regelgeving is van toepassing?
Het “Toelagereglement voor het verstrekken van gratis vuilnis- en PMD-zakken”. Dit kan worden opgevraagd bij de dienst belastingen en inningen en is beschikbaar op de website www.mechelen.be/beleid-en-wetgeving.
Meerhout
Incontinentiepatiënten krijgen per kalenderjaar een premie van 30 euro na voorlegging van een medisch attest. Deze premie geldt als tussenkomst in de kost voor afvalverwerking.
De premie kan worden aangevraagd bij het team Burgerzaken.
Merksplas
Er zijn verschillende groepen die in aanmerking komen voor vermindering op huisvuil, maar niet specifiek voor stoma . Wel wanneer men als stomadrager een blijvende arbeidsongeschiktheid van ten minste 65 % overeenkomstig de wet van 27 juni 1969 betreffende de tegemoetkoming aan gehandicapten
Mol :
In Mol kent het gemeentebestuur een tegemoetkoming toe van 75 € per jaar voor mensen die incontinent zijn, dialyse- en stomapatiënten.
Deze tegemoetkoming moet elk jaar opnieuw op de sociale dienst aangevraagd worden.  Indien de aandoening blijvend is,
moet de dokter het medisch attest maar één keer invullen. Het aanvraagformulier moet wel elk jaar opnieuw ingevuld worden. De aanvraagformulieren kunnen op de sociale dienst gehaald en terug binnengebracht worden.

Mortsel

Niel

Nijlen
incontinentie, nierdialyse, stomapatiënten en mucovisidose
Kunnen een jaarlijkse premie van € 25,00 om specifieke medische redenen bekomen na het invullen van een attest door de huisarts..
De geldigheid van dit medisch attest kan ten allen tijde worden gecontroleerd door een daarvoor aangestelde arts.
Olen
Met ingang van 1 januari 2014 en eindigend op 31 december 2016 krijgen volgende personen  gratis restafvalzakken:
• gezinnen die een gezinslid ten laste hebben met een incontinentieprobleem en dit kunnen
aantonen aan de hand van een doktersattest:  20 restafvalzakken van 60 liter;
• gezinnen waarin een gezinslid thuis nierdialyses uitvoert en dit kunnen aantonen aan de
hand van een doktersattest:  20 restafvalzakken van 60 liter.
Niet specifiek vermeld is stoma .

Oud-Turnhout
en jaarlijkse gemeentelijke subsidie wordt toegekend aan personen :
lijdend aan incontinentie mits éénmalige voorlegging van :
*een afschrift van evaluatieschaal KB 02.06.1998 tot vaststelling van de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging waarin score 2, 3 of 4 voor incontinentie word t toegekend; OF
*een afschrift van de beslissing van het Vlaams fonds voor Sociale integratie waarin terugbetaling van incontinentiemateriaal bekomen werd; OF
*een verklaring op eer van een dokter in de geneeskunde waaruit incontinentie blijkt die thuis aan nierdialyse doen mits voorlegging van een attest van het ziekenhuis waarin bevestigd wordt dat de persoon onder ziekenhuisbegeleiding thuis aan nierdialyse doet.

die voldoen aan de wettelijke regeling binnen de ziekteverzekering om een tussenkomst in de aankoop van stoma en autosondage verzorgingsmateriaal te bekomen mits voorlegging van een attest vanwege het ziekenfonds.
artikel 2
De jaarlijkse subsidie bedraagt 40 EUR
Putte
De OCMW-raad besliste om een tussenkomst te verlenen aan belastingsplichtigen van wie een gezinslid incontinentie- of stomamateriaal gebruikt. Dit om de ophaalkosten van het huisvuil in het DIFTAR-systeem te verminderen. Deze subsidie bedraagt 40 euro per jaar. Wie er recht op heeft, dient dit aanvraagformulier ingevuld door de huisarts in te dienen bij het OCMW van Putte. Men ontvangt een rechtstreekse storting op zijn/haar “DIFTAR-provisierekening” het kalenderjaar volgend op de aanvraag. De “DIFTAR-provisierekening” is de rekening waarop de kosten voor de ophaling van het huisvuil worden aangerekend. Let op! Deze aanvraag is jaarlijks te hernieuwen.
Bezorg dit formulier ingevuld terug aan het OCMW, Gemeenteplein 1, 2580 Putte.

Contactpersonen voor bijkomende info:
Katia Van Dijck, Tel 015 25 83 66, katia.vandijck@ocmwputte.be
Miriam De Roover, Tel 015 25 83 65, miriam.deroover@ocmwputte.be
Puurs :
Met ingang van 1 januari 2009 wordt een jaarlijkse tegemoetkoming in de kosten voor huisvuilophaling voorzien onder de vorm
van 20 gratis grote huisvuilzakken ( 100 x 60 cm )
Wordt toegekend aan stomapatiënten of personen die aan thuisdialyse doen.
Personen met incontinentie en thuis verzorgd worden en een score van 3 tot 4 punten hebben op de Katzschaal
Ranst

Ravels
Als je als inwoner van Ravels meer restafval produceert omwille van je gezondheidstoestand (incontinentie of stoma), voorziet het OCMW een jaarlijkse toelage van maximum 40,00 EUR.
De aanvraag van de tussenkomst in de kosten voor de restafvalophaling wordt ingediend bij de sociale dienst van het OCMW.
Retie
Incontinentiemateriaal . Niet vermeld stoma .
Iedere inwoner van Retie die incontinentiemateriaal nodig heeft, heeft eenmaal per jaar recht op gratis vuilniszakken ter waarde van 14,00 EUR. Bij afgifte van een doktersattest krijgt de persoon ofwel twee rollen met zakken van 25 liter, ofwel één rol met zakken van 50 liter
Rijkevorsel :
Hier bestaat inderdaad een regeling rond. Er wordt jaarlijks een premie van 15 euro verleend aan personen ingeschreven in de gemeente
die een medisch attest kunnen voorleggen (vb. incontinentie, nierdialyse, stomapatiënten) .
Rumst
De gemeente geeft gratis vuilniszakken aan personen die lijden aan incontinentie. Per jaar kunnen 4 rollen vuilniszakken opgehaald worden aan het onthaal in het gemeentelijk administratief centrum.
Dit hoeft niet op voorhand aangevraagd te worden. Je dient wel een doktersattest mee te brengen als bewijs van de incontinentie. Niet vermeld stoma
Schelle

Schilde :
Inderdaad in de gemeente Schilde is er een tegemoetkoming.
Mensen die omwille van een medische reden extra afval hebben, kunnen een 2 de container bekomen om dit afval te verwijderen.
Ze betalen hiervoor wel de afvalbelasting.  Veel van deze mensen kunnen dit financieel recuperen via een gemeentelijke restorno.
Igv. 66 % invaliditeit bekomen deze mensen een toelage van €80,00
Ze kunnen deze als ze erkend zijn aanvragen bij mijn collega’s van de dienst Financiën.  Wie nog niet erkend is kan bij het OCMW terecht voor de erkeningsaanvraag.

Schoten

Een toelage van 45,00 EUR/jaar voor personen met incontinentieproblemen en patiënten nierdialyse in thuisverzorging
Een toelage van 25,00 EUR/jaar voor personen die drager zijn van een stoma

Sint-Amands

Sint-Katelijne-Waver
de gezinnen met een gezinslid met een handicap van minstens 60 %.
De tussenkomst op het verbruik van huisvuilzakken bedraagt een vaste toelage van 20,00 euro.
Stabroek

Turnhout

Vorselaar

Vosselaar
Vosselaar heeft een elektronisch diftarsysteem voor de inzameling van het huishoudelijk afval. Het huidig tarief bedraagt 0,16 euro/kg.
Het gemeentebestuur voorziet een financiële tegemoetkoming van 30 euro per kalenderjaar per patiënt.
Westerlo
Jaarlijks toekennen van een premie van  30 EUR aan personen met een medische reden
(vb. incontinentie, nierdialyse (enkel thuisdialyse), stoma,…), ingeschreven in de gemeente,  na voorlegging van een medisch attest.
Wijnegem :
In antwoord op uw vraag kunnen wij u meedelen dat er geen tegemoetkoming is op het huisvuil voor personen die om medische redenen met afval produceren.
Er wordt enkel een subsidie gegeven aan Omnio-statuuthouders die in ruil voor een waardebon afvalzakken of GFT en PMD-stickers kunnen bekomen.
Omdat Wijnegem een kleine en overzichtelijke gemeente is zorgt het OCMW voor een degelijk vangnet waar er bijvoorbeeld problemen zouden optreden door een verhoogde medische kost.
Willebroek

Wommelgem

Wuustwezel
Ik kan u het volgende meedelen. Er is  inderdaad een gemeentelijke tegemoetkoming voor mensen die om medische redenen meer afval produceren.
In onze gemeente bedraagt deze tegemoetkoming € 25,-. U kunt deze tegemoetkoming aanvragen via bijgevoegd formulier.
Voor verdere informatie kunt u terecht op onderstaande contactgegevens of bij Wilfried Pockelé, 03/690.46.24 of groen@wuustwezel.be
Zandhoven

Zoersel
Als iemand in een gezin aan incontinentie lijdt of een stomapatiënt is, heeft die persoon na voorlegging van een medisch attest recht op een toelage van 25 euro per jaar.
Na voorlegging van een medisch attest kan een incontinentiepatiënt een gft+-container ontvangen van 120 l i.p.v. 80 l.
Opmerking: De pamperfractie zal op korte termijn niet meer in de gft+-container mogen en zal in de restafval moeten. (studie Ovam: pamperfractie heeft een verminderde composteringsproces.)
Het college heeft nog geen beslissing genomen wat de mogelijkheden betreft na de afschaffing van de pamperfractie.
Zwijndrecht