Oost-Vlaanderen

Aalst

Aalter

Assenede

Berlare

Beveren
Indien u op 1 januari ingeschreven bent in het bevolkings- of vreemdelingenregister van Beveren, dan heeft u in een aantal gevallen recht op 2 gratis rollen huisvuilzakken van 60 of 30 liter.  Elke rol bevat 10 afscheurbare restafvalzakken.
In volgende gevallen heeft u recht op gratis huisvuilzakken:
gezinnen die op 1 januari één of meerdere kinderen jonger dan 3 jaar ten laste hebben;
inwoners die lijden aan chronische incontentie;
inwoners die stoma-patiënt zijn en thuis wonen;
inwoners die leven van sondevoeding;
inwoners die buikvliesspoelingen of nierdialyse ondergaan.

Brakel

Buggenhout
Ten einde een sociale correctie in te bouwen voor economisch en sociaal zwakkeren worden er jaarlijks 20 gratis vuilzakken voor restafval ter beschikking gesteld. Volgende burgers komen hiervoor in aanmerking:
–        Gezinnen met een Omnio-statuut zoals gedefinieerd door het Riziv op 1 januari van het betrokken aanslagjaar;
–        Gezinnen waarvan één of meer leden op 1 januari van het betrokken aanslagjaar thuis verzorgd worden met een dagelijkse aanzienlijke hoeveelheid specifiek medisch afval ten gevolge hun behandeling.
Op het aanslagbiljet van de belasting op het ophalen van afval worden belastingplichtigen gewezen op deze sociale correcties.
Indien burgers menen hiervoor in aanmerking te komen bezorgen zij jaarlijks als bewijsstuk respectievelijk een geel klevertje van hun ziekenfonds of een doktersattest van maximaal drie jaar oud aan de financiële dienst (1e verdieping) van de gemeente wanneer zij hun gratis vuilzakken wensen af te halen.
De Pinte

Deinze
Sinds 2010 kunnen Deinzenaars die kampen met incontinentieproblemen, per jaar een rol van 10 restafvalzakken krijgen.
Voorwaarden
• inwoner van Deinze zijn
• niet gedomicilieerd of verblijvende in een instelling
• de aanvraag gebeurt via een aanvraagformulier
• een verklaring van de geneesheer waaruit blijkt dat de persoon waarvoor de gratis restafvalzakken worden aangevraagd te kampen heeft met een incontinentieprobleem en daardoor nood heeft aan het gebruik van luiers
• 1 rol van 10 vuilniszakken per jaar per aanvrager
• de aanvraag dient elk jaar opnieuw te gebeuren.

Denderleeuw

Dendermonde
Personen die recht hebben op de verhoogde verzekeringstegemoetkoming inzake ziekte en invaliditeit (inclusief het OMNIO-statuut) en die tevens gezinshoofd zijn, kunnen gratis huisvuilzakken krijgen.
Eenmaal per jaar ontvangt de begunstigde vanwege de stad een brief met de vermelding dat hij recht heeft op een aantal gratis huisvuilzakken.  Tegen afgifte van deze brief kan de begunstigde, binnen de in de brief bepaalde termijn in het Administratief Centrum deze gratis zakken afhalen.
Destelbergen

Eeklo

Erpe-Mere

Evergem
Er bestaat een gemeentelijke toelage op de algemene mileubelasting.
Medische patiënten die lijden aan chronische incontinentie of stoma-patiënt zijn. Bedrag: 30 euro.
De aanvraag is in te dienen bij de dienst financiën. Aankoopfacturen en een medisch attest van de behandelende arts dienen meegebracht te worden.
Gavere

Gent
Met ingang van 1 januari 2012 wordt jaarlijks een toelage toegekend aan personen met incontinentie, die woonachtig zijn te Gent
Artikel 2 : De toelage bedraagt 45 euro per persoon.
Artikel 3 : Als rechthebbende persoon wordt beschouwd hij/zij die:
A. op 1 januari van het dienstjaar ingeschreven is in de bevolkingsregisters, het
vreemdelingen of wachtregister van de Stad Gent en niet verblijft in een rust of
verzorgingstehuis of deel uitmaakt van een gemeenschap.
B. door middel van een medisch attest, ingevuld door een dokter in de geneeskunde, aantoont dat hij/zij lijdt aan incontinentie van urine en/of stoelgang en/of stoma en voldoet aan minstens één van volgende criteria van de aandoening
Stoma: complicaties bij een tijdelijke of definitieve stoma met als kenmerk overmatige lekkage en dit omwille van: Een ingedaalde stoma
De stomaplaats (in spoed geplaatste stoma in huidplooi)
Een breuk op de stoma
Een prolaps
Stoma : complicaties bij een tijdelijke of definitieve stoma ten gevolge van één van
volgende oorzaken:
Huidirritatie en loslating van de plaat ten gevolge van chemotherapie
Gekende huidaandoening met loslaten van de plaat (psoriasis, allergie)
High output stoma (bij short bowel)
Geraardsbergen
Het gezin waarvan minstens 1 persoon thuisdialyse of stomapatiënt is op vertoon van een attest afgeleverd door het dialysecentrum of de behandelende geneesheer genieten van een teruggave van 25 euro.
Haaltert

Hamme
Bon voor gratis huisvuilzakken in 2014 alleen nog voor gezinnen met kinderen jongeren dan 2 jaar en personen die lijden aan incontinentie:
De bon voor gratis huisvuilzakken aan gezinshoofden die vorig jaar nog meegestuurd werd met de gezinsbelasting is niet vergeten, maar kan niet meer toegekend worden. De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij wees het gemeentebestuur van Hamme erop dat zij in strijd met bijlage 5.1.4 van de Vlaremawetgeving  nog steeds aan de gezinshoofden gratis diftarzakken overhandigde bekostigd uit de algemene middelen van de gemeente. Het gemeentebestuur mag alleen nog gratis huisvuilzakken toekennen aan gezinnen met kinderen jonger dan 2 jaar en aan iedereen die aan een vorm van incontinentie lijdt. Om te voldoen aan het besluit van de Vlaamse regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materialenkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA), heeft het gemeentebestuur het subsidiereglement deels opgeheven met ingang 1/1/2014. De rol gratis diftarzakken aan gezinnen met kinderen jonger dan 2 jaar een aan personen die lijden aan incontinentie werd behouden.
Herzele

Horebeke

Kaprijke

Kluisbergen

Knesselare
Bij de milieudienst kan je onder andere terecht voor informatie over afvalophalingen, composteren, milieu- en natuurvergunningen en tal van premies.
Navragen op milieudienst

Kruibeke
Voor huisvuilzakken geldt het principe ‘de vervuiler betaalt’. Sommige inwoners hebben echter ongewild meer huisvuilzakken nodig om medische redenen. Denk maar aan mensen met incontinentieproblemen of nierdialyse, stomapatiënten… De gemeente wil hen extra ondersteunen via het aanbieden van gratis huisvuilzakken. Er worden per jaar 2 rollen zakken van 60 liter of 4 rollen van 30 liter aangeboden.

Kruishoutem

Laarne
Incontinente burgers, behalve kleine kinderen waar herbruikbare luiers voor bestaan.
Voorwaarden
Incontinent zijn en thuis verzorgd worden
Gedomicilieerd zijn in de gemeente op een adres waar milieubelasting correct is betaald.
Procedure / Wat te doen?
Een geldig doktersattest bezorgen op de financiële dienst (3e verd.) waarop duidelijk vermeld staat dat de aanvrager incontinent is.
Mits voorlegging van dit attest krijg je 20 gratis huisvuilzakken
Je moet tevens een formulier ondertekenen dat je 20 huisvuilzakken hebt ontvangen.
Wat nodig?
Een geldig doktersattest waarop duidelijk vermeld staat dat de aanvrager incontinent is. (jaarlijks een nieuw doktersattest)
Lebbeke
De aanvrager moet aan volgende voorwaarden voldoen:
‐ op 1 januari van het aanslagjaar in Lebbeke gedomicilieerd zijn;
‐ het gezinshoofd moet belastingplichtige zijn voor de algemene gemeentebelasting voor hetzelfde jaar;
‐ thuis wonen en niet verblijven in een instelling, rust‐ of verzorgingstehuis of deel uitmaken van een woon‐leef gemeenschap.
‐ Lijden aan één van volgende medische aandoeningen gedurende een periode van minimum 6 maanden:
 Chronische incontinentie
 Nierdialyse (huisdialyse)
 Stomapatiënt
U krijgt per aanslagjaar 1 gratis rol huisvuilzakken zolang de aandoening zich voordoet en door dit formulier jaarlijks in te dienen.
Lede
Ben je stomapatiënt, lijd je aan blijvende incontinentie of heb je een PEG-sonde? Dan word je geconfronteerd met een hoge afvalfactuur. Als sociale tegemoetkoming geeft het gemeentebestuur jou gratis 10 vuilniszakken van 60 liter op voorwaarde dat je in Lede gedomicilieerd bent en niet in een woonzorgcentrum of instelling verblijft.
Je kan het aanvraagformulier afhalen bij de dienst milieu en landbouw . Dit formulier moet gedeeltelijk ingevuld worden door de behandelende arts. De gratis vuilniszakken kan je verkrijgen bij de dienst milieu en landbouw. De zakken worden niet opgestuurd met de post. Indien je zelf niet naar het gemeentehuis kan komen, mag iemand in jouw plaats met het ingevulde formulier en jouw identiteitskaart de vuilniszakken afhalen.
Lierde

Lochristi
Op Diftar wordt er door de gemeente geen vermindering toegekend. Wel wordt er een vermindering toegekend van 30,00 € op de jaarlijkse Algemene Milieubelasting van 50,00 €. Daartoe dienst door betrokken persoon jaarlijks een medisch attest, opgemaakt door de geneesheer, aan ons worden bezorgd.

Lokeren
Met ingang van 1 januari 2009 wordt een jaarlijkse toelage toegekend van 40,00 € aan:
personen die lijden aan chronische incontinentie
stomapatiënten
personen die thuis nierdialyse doen
Lovendegem
Mensen die omwille van medische redenen meer afvalzakken nodig hebben, kunnen recht hebben op gratis huisvuilzakken.
VOOR WIE?
Mensen die extra verzorgingsmateriaal gebruiken zoals incontinentiemateriaal, stoma’s, sondes,… en dus extra gezondheidsafval produceren, kunnen jaarlijks gratis huisvuilzakken ontvangen.
In eerste instantie denken we hierbij aan personen met een chronisch of tijdelijk incontinentieprobleem (bv. naar aanleiding van een operatie), stomapatiënten, personen die thuis aan nierdialyse doen. Ongewild hebben deze mensen een meerverbruik van huisvuilzakken… en dit kost geld.
HOEVEEL?
Het OCMW wil aan deze problematiek tegemoetkomen door het aanbieden van 30 gratis huisvuilzakken per kalenderjaar.
VOORWAARDEN?
Voor de toekenning van de huisvuilzakken wordt rekening gehouden met uw inkomen en moet u een attest laten invullen door uw arts.
Maarkedal
Uit sociale overwegingen en rekening houdend met de afvalproductie van alleenstaande belastingplichtigen ouder dan 70 jaar, wordt een vermindering op de algemene milieubelasting van 12,50 euro toegekend.
Deze vermindering zal automatisch verrekend worden op de aanslagbiljetten.
Maldegem

Melle
gratis restafvalzakken voor personen die lijden aan chronische incontinentie, voor dialysepatiënten die thuis behandeld worden of voor STOMA-patiënten.
Merelbeke
Wie heeft recht op de premie?
Personen die incontinentiemateriaal gebruiken Personen met volledige incontinentie kunnen de premie nutsvoorzieningen aanvragen en hebben recht op een bedrag van 80 euro. Je huisarts of behandelend arts kan het incontinentieprobleem attesteren op het aanvraagformulier, of bezorgt je een doktersbriefje dat je bij je aanvraag steekt. Je kan het aanvraagformulier hieronder vinden in bijlage. Het formulier is ook verkrijgbaar bij de dienst sociale zaken en huisvesting.
Moerbeke

Nazareth

Nevele

Ninove
In bepaalde gevallen heb je recht op gratis huisvuilzakken:
Mensen met specifieke gezondheidsproblemen hebben jaarlijks recht op 1 gratis rol huisvuilzakken.
Zij moeten op 1 januari van het aanvraagjaar gedomicilieerd zijn in Ninove en komen in aanmerking als zij:
thuis verblijven en lijden aan blijvende incontinentie (of)
thuis aan dialyse doen (of)
thuis verblijven als stomapatiënt (of)
thuis verblijven met gelijkaardige aandoeningen
De aanvraag gebeurt bij de dienst leefmilieu via een aanvraagformulier dat gedeeltelijk door de behandelende arts moet worden ingevuld. De huisvuilzakken worden ook bij de dienst leefmilieu afgehaald.
Oosterzele

Oudenaarde
 
Ronse

Sint-Gillis-Waas

Sint-Laureins

Sint-Lievens-Houtem

Sint-Martens-Latem

Sint-Niklaas

Stekene

Temse

Waarschoot

Waasmunster

Wachtebeke

Wetteren
Vanaf 1 januari 1998 wordt jaarlijks gratis 20 stuks (60l) of 40 stuks (30l) restafvalzakken toegekend aan de volgende categorieën van personen en gezinnen, op voorwaarde dat zijn op 1 januari van het jaar van de aanvraag in de gemeente ingschreven zijn :
personen die stomapatiënt zijn
na voorlegging van een verklaring van de arts.
Wichelen

Wortegem-Petegem

Zele

Zelzate
Er wordt voor het jaar 2009 een subsidie verleend aan:
personen die lijden aan chronische incontinentie;
gezinnen met kinderen die jonger zijn dan 3 jaar;
volgende categorieën personen:
de vroegere WIGW-categorieën (weduwnaars en weduwen, invaliden, gepensioneerden en (volle) wezen) (hoedanigheidscode 001);
gerechtigden op maatschappelijke integratie en personen die steun ontvangen van een OCMW die geheel of gedeeltelijk ten laste wordt genomen door de federale staat (hoedanigheidscode 002);
gerechtigden op het gewaarborgd inkomen voor bejaarden of het recht op rentebijslag behouden of inkomensgarantie voor ouderen (hoedanigheidscode 003);
gerechtigden aan wie een tegemoetkoming aan gehandicapten wordt verleend (hoedanigheidscode 004);
gerechtigden op het OMNIO-statuut (hoedanigheidscode 100);
STOMA-patiënten.
De toelage bedraagt maximum:

25 EUR per kind jonger dan 3 jaar op 01 januari 2009;
25 EUR per persoon vermeldt onder artikel 1c;
75 EUR per persoon die lijdt aan chronische incontinentie;
75 EUR per stomapatiënt.
Zingem

Zomergem

Zottegem

Zulte
Een specifieke tegemoetkoming voor personen met medische problematieken is er niet.
Wat de gemeente Zulte wel heeft is een tegemoetkoming van 35,00 € voor mensen met een handicap. Vaak is dit dezelfde doelgroep, maar niet steeds.
De personen dienen hiervoor een attest te kunnen voorleggen van min.66% invaliditeit van één van de gezinsleden.
(de gemeentelijke milieubelasting bedraagt tevens 35,00 € per gezin/woning/bedrijf).
Zwalm
Sociale correcties voor medisch afval
Inwoners die omwille van medische redenen meer huishoudelijk afval produceren, betalen hiervoor een hogere afvalfactuur. Het betreft vooral patiënten die stoma’s, sondes en dergelijke gebruiken.
De gemeente voorziet hiervoor een sociale correctie onder de vorm van een financiële toelage. De toelage wordt proportioneel berekend op de afvalfactuur van het afgelopen jaar, rekening houdend met de periode waarin de aanvrager in Zwalm is ingeschreven in de bevolkings- of vreemdelingenregisters en met de periode van de behandeling.
Voor luiers en incontinentiemateriaal is de toelage niet van toepassing, gezien deze selectief worden ingezameld in het containerpark met specifieke zakken, aan te kopen in het gemeentehuis of in diverse winkels in Zwalm.

Voor meer info kan u terecht op de dienst milieu.