Inkomensvervangende tegemoetkoming

Inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT)

Voor wie ?

De tegemoetkoming wordt toegekend op grond van bepaalde criteria.
Leeftijd. De aanvrager moet tussen 21 en 65 jaar zijn.
Gevolgen van de handicap. De handicap op zich is niet bepalend, wel de gevolgen van de handicap.
Er wordt nagegaan of de persoon in staat is om te werken én in staat is om een volwaardig inkomen uit arbeid te verwerven.
Woonplaats. De persoon die de inkomensvervangende tegemoetkoming aanvraagt, moet gedomicilieerd zijn in België en er werkelijk verblijven.
Nationaliteit. De persoon moet ook één van de nationaliteiten bezitten die door de wetgeving worden voorgeschreven.
Inkomsten van het gezin. Bij de berekening van de tegemoetkoming wordt er rekening gehouden met de inkomsten van de persoon met een handicap,
alsook van de persoon met wie hij of zij een huishouden vormt.
Bepaalde vrijstellingen worden evenwel toegepast op die inkomsten, onder meer op inkomsten uit arbeid van de persoon met een handicap.
Besluit: het bedrag van de tegemoetkoming dat toegekend wordt, is afhankelijk van de gezinssituatie en het gezinsinkomen.

Hoe verloopt de aanvraag ?

De aanvraag kan gestart worden vanaf de leeftijd van 20 jaar (recht vanaf 21 jaar).

Indienen van de aanvraag

1. De aanvraag wordt opgestart in het gemeentehuis, stadhuis of sociaal huis van uw woonplaats of door de maatschappelijk werker van het ziekenfonds.
Uw aanvraag voor de inkomensvervangende tegemoetkoming wordt online ingediend. Indien u zich niet kan verplaatsen kan u aan iemand een volmacht geven om deze aanvraag te starten.
2. U ontvangt een ontvangstbewijs. Dit dien je te bewaren.
3. U ontvangt een gepersonaliseerd formulier “Evaluatie van de handicap”. Dit formulier bestaat uit een eerste pagina en drie delen, op de eerste pagina vindt u vooringevulde persoonsgegevens en informatie over het formulier. Deel I en deel II moet door u zelf ingevuld worden. U kan zich hierbij laten helpen door een vriend, een familielid of een hulpverlener (bijvoorbeeld een maatschappelijk werker).
Deel III (medisch geheim), wordt door de behandelende arts ingevuld. Bij deel III kunnen er recente en relevante verslagen van specialisten, psycholoog of maatschappelijk assistent(e) gevoegd worden.
4. De ingevulde formulieren moeten binnen de 30 dagen bezorgd worden aan de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, Directie-generaal Personen met een Handicap, Kruidtuinlaan 50, bus 150, te 1000 Brussel.

Onderzoek van de aanvraag

Medisch
5. U ontvangt een oproep voor het medisch onderzoek. Het is mogelijk dat de controle-arts een beslissing ‘op stukken’ neemt, dit wil zeggen dat er geen oproep voor medisch onderzoek krijgt. Er wordt dan een beslissing genomen op basis van de bijgevoegde documenten.
Indien nodig kan u een huisbezoek van de controle-arts vragen op voorwaarde dat uw behandelend arts motiveert waarom u zich niet kan verplaatsen naar het kabinet van de controle-arts.
6. U ontvangt het Algemeen Attest van de Federale Dienst Sociale Zekerheid, ongeveer 6 weken na het medisch onderzoek.
Administratief
De Administratie van de directie-generaal voor personen met een handicap onderzoekt uw financiële middelen op basis van de ingediende aanvraagformulieren, de gegevens van de fiscus en de gegevens van de Kruispuntbank voor Sociale Zekerheid.
Zo nodig ontvangt u een schriftelijke vraag naar bijkomende gegevens, waarop u binnen 30 dagen antwoord moet formuleren.

Integratietegemoetkoming (IT)

De integratietegemoetkoming is een financiële tegemoetkoming voor personen met een handicap die moeilijkheden ondervinden bij het uitvoeren van dagelijkse taken. De tegemoetkoming is bedoeld om de kosten ten gevolge van de handicap te vergoeden.
Ze wordt enkel toegekend aan personen met beperkt inkomen.
Deze tegemoetkoming wordt toegekend door de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid (afgekort FODSZ).

Voor wie ?

De tegemoetkoming wordt toegekend op grond van bepaalde criteria.
Leeftijd. De aanvrager moet tussen 21 en 65 jaar zijn.
De mate van zelfredzaamheid. De handicap op zich is niet bepalend, wel de mate van zelfredzaamheid. Er wordt nagegaan in welke mate moeilijkheden worden ondervonden bij het uitvoeren van dagelijkse taken.
De mate van zelfredzaamheid wordt doorgaans vastgesteld in een medisch onderzoek. De zelfredzaamheid wordt bepaald aan de hand van zes rubrieken:
• Mogelijkheden om zich te verplaatsen
• Mogelijkheden om eten te bereiden
• Mogelijkheden om voor de persoonlijke hygiëne in te staan en zich aan te kleden
• Mogelijkheden om de woning te onderhouden en huishoudelijke taken doen
• Mogelijkheden om gevaar inschatten
• Mogelijkheden om sociale contacten te onderhouden.

Voor elke van deze rubrieken worden punten toegekend in functie van de moeilijkheden die men ondervindt in het dagelijks leven.
Geen moeilijkheden 0 punten
Kleine moeilijkheden 1 punt
Grote moeilijkheden 2 punten
Onmogelijk zonder hulp 3 punten
Woonplaats. De persoon die de integratietegemoetkoming aanvraagt, moet gedomicilieerd zijn in België en er werkelijk verblijven.

Nationaliteit. De persoon moet ook één van de nationaliteiten bezitten die door de wetgeving worden voorgeschreven.
Inkomsten van het gezin. Bij de berekening van de tegemoetkoming wordt er rekening gehouden met de inkomsten van de persoon met een handicap,
alsook van de persoon met wie hij of zij een huishouden vormt.
Bepaalde vrijstellingen worden evenwel toegepast op die inkomsten, onder meer op inkomsten uit arbeid van de persoon met een handicap.
Besluit: het bedrag van de tegemoetkoming dat toegekend wordt, is afhankelijk van de categorie van verminderde zelfredzaamheid, de gezinssituatie en het gezinsinkomen.

Hoe verloopt de aanvraag ?

De aanvraag kan gestart worden vanaf de leeftijd van 20 jaar (recht vanaf 21 jaar).

Indienen van de aanvraag :

1. De aanvraag wordt opgestart in het gemeentehuis, stadhuis, sociaal huis van uw woonplaats of door de maatschappelijk werker van het ziekenfonds.
Uw aanvraag voor de integratietegemoetkoming wordt online ingediend.
Indien u zich niet kan verplaatsen kan u aan iemand een volmacht geven om deze aanvraag te starten.
2. U ontvangt een ontvangstbewijs. Dit dient u te bewaren.
3. U ontvangt eveneens een gepersonaliseerd formulier “Evaluatie van de handicap”. Dit formulier bestaat uit een eerste pagina en drie delen, op de eerste pagina vindt u vooringevulde persoonsgegevens en informatie over het formulier. Deel I en deel II moet door u zelf ingevuld worden, u kan zich hierbij laten helpen door een vriend, een familielid of een professionele hulpverlener (huisarts, maatschappelijk werker, kinesist, …).
Deel III (medisch geheim), wordt door de behandelende arts ingevuld. Bij deel III kan er recente en relevante verslagen van specialisten, psycholoog of maatschappelijk assistent(e) gevoegd worden.
4. De ingevulde formulieren moeten binnen de 30 dagen bezorgd worden aan de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, Directie-generaal Personen met een Handicap, Financietoren, Kruidtuinlaan 50, bus 150, te 1000 Brussel.

Onderzoek van de aanvraag

Medisch
5. U ontvangt een oproep voor het medisch onderzoek. Het is mogelijk dat de controle-arts een beslissing ‘op stukken’ neemt, dit wil zeggen dat er geen oproep voor medisch onderzoek komt. Indien nodig kan u een huisbezoek van de controle-arts vragen

Tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB)

De tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden wordt toegekend aan de persoon met een handicap van 65 jaar of ouder die vanwege een vermindering van de zelfredzaamheid, bijkomende kosten te dragen heeft.

Bij de berekening van de tegemoetkoming wordt er rekening gehouden met de inkomsten van de persoon met een handicap, alsook van de persoon met wie de persoon met een handicap een huishouden vormt. Bepaalde vrijstellingen worden evenwel toegepast op die inkomsten.

De persoon die de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden wenst te verkrijgen, moet gedomicilieerd zijn in België en er werkelijk verblijven.
Die persoon moet ook één van de nationaliteiten bezitten die door de wetgeving worden beoogd.

De aanvraag voor de inkomensvervangende tegemoetkoming gebeurt bij de burgemeester van de gemeente waar de persoon met een handicap is ingeschreven in het bevolkingsregister of in het vreemdelingenregister.
Bron : Federale overheidsdienst sociale zekerheid